Khin Siaⁿ Hû Hō(輕聲符號)

Nā bē éng hióng tio̍h ōe ì, ē sái bián siá.
Nā ē éng hióng tio̍h ōe ì, tio̍h ài siá chhut lâi.
Chiah bē hō͘ lâng gō͘ hōe.

Lē: Kiaⁿ sí. / Kiaⁿ ·sí.
Kiaⁿ sí sī kiaⁿ ē sí khì.
Kiaⁿ ·sí sī kiaⁿ kà beh sí.

3 Likes