Khiuⁿ-kháu-chha Án-ná Iōng Pe̍h-ōe-jī Piáu-sī?

Ū-lâng kóng Pe̍h-ōe-jī Kan-taⁿ chù-tiōng Ē-mn̂g-khiuⁿ, ná tú-tio̍h chhiūⁿ Chiang-chiu-khiuⁿ,Choân-chiu-khiuⁿ téng-téng, sī-án-chóaⁿ piáu-sī?

Kin-kù (根據) Tâi-ji̍t Tōa-sû-tián (臺日大辭典) ê soat-bêng, nā-ū [ɨ] kah [ə] ê sî-chūn, tō iōng "ṳ" kap "o̤" lâi piáu-sī, m̄-koh hiō-chiá tī Ē-Eng Tōa-sû-tián (廈英大辭典) tō iōng ö.

Lēng-gōa Tâi-tāi ê Tiuⁿ jū-hông Lāu-su(張裕宏老師) ū chiam-tùi Hái-kháu-khiuⁿ lâi siá-chò "e͘ " kah "i͘ ",
m̄-chai kok-ūi koh-ū kî-thaⁿ ê khòaⁿ-hoat ia̍h-sī siá-hoat bô?

Chham-khó Goân-thâu:

http://ip194097.ntcu.edu.tw/nmtl/dadwt/thak-poekeng.asp?p=leksu

2 Likes

Eng-bûn nā ū khiuⁿ-kháu-chha beh án-nóa siá?

Bûn-jī kap kì-im iáu sī ū cheng-choa̍h.

1 Likes

Khiuⁿ-kháu chha kap séng-im-thé u.u., kài-sòaⁿ bô kóng chin bêng....

Nā chiàⁿ-káng ê khiuⁿ-kháu chha, bo̤h siá chòe lṳ́ siá. Thoân-thóng POJ chṳ̄ chá-chá tiō ū lâng chòe in siá Tâi-oân Lâm-pō͘ khiuⁿ, kám m̄ sī?

1 Likes