Khòaⁿ che tàu-té sǹg sī toeh ê kháu-bī

Chiàu-lí-kóng, ēng Tâioân chāi-tē ê si̍t-châi, kian-chhî kóng Tâigí ê Tâioân gín-á chò chhut-lâi ê se̍k-nn̄g-leng èng-tong sī siōng chāi-tē ê Tâioân kháu-bī, sī án-chóaⁿ ē kóng sī 日式?
Chia ū liān-á: https://m.facebook.com/pg/MokuPudding/about/
Hiong-chhin sī-tōa ta̍k-ke kā chù-bûn--lâi kā chia̍h-māi--leh, khòaⁿ sī Tâioân--ê iá Ji̍t-hóng-kok--ê?

7 Likes

Chit phiⁿ kài-siāu pudding ê bûn-chiong kóng-tio̍h, pudding chit-ê sû tī Au-chiu ì-sù chin kóng-hoàn, sī teh kóng ēng hang ·ê, nńg-nńg ê liāu-lí (só͘-í mā ū kiâm ·ê, mā bô-tiāⁿ-tio̍h ū nn̄g, Eng-kok ê black pudding sīm-chì sī ti-hoeh chò ·ê). Tâi-oân-lâng tùi pudding (Hôa: 布丁) ê jīn-bat khah óa Ji̍t-pún kah Bí-kok, to̍h-sī choan-mn̂g kóng iáⁿ-phìⁿ lāi-té chit-chióng tiⁿ ·ê chhoe/hang-nn̄g.

Só͘-í Tâi-gí hō chò se̍k-nn̄g-leng góa kám-kak chiâⁿ hó, hoâiⁿ-ti̍t pudding ê ì-sù í-keng cháu-cheng ·khì, kui-khì ti̍t-chiap ēng Tâi-gí ê su-lō͘ biâu-siá, tiông-sin hō-miâ.

Kám-siā hun-hióng, chè-chok khóaⁿ-liáu bô khùn-lân, lēng-kang mā ka-tī lâi chhì chò se̍k-nn̄g-leng.

3 Likes