Khòng nńg-kut

Gún tau ū chi̍t-ê chiok hó-ēng ê tīm-e (燉鍋), chí iàu chiòng bah sin kòe-sa̍h, só͘-ū ê châi-liāu lóng khǹg lip-khi tīm-e, chha-put-to 3 tiám poàn cheng tó piàn án-ne, nńg-kiō bē siùⁿ nōa. Thng-sî-á-chhài tong-liân sī bé-á sa̍h ê, lâm ló͘ chiap to̍h chin ū chu-bī.

Nā beh tiâu-chéng kiâm-chiáⁿ, ē-sái tán 2 tiám-cheng í āu khá lâi chhì kháu-bī.

Châi-liāu:
Nńg-kut 1 a̍h, tāi-khài 250g
Thng-sî-á-chhài 150g
Chhang-á 1 ki
Soà-pān 3 lia̍p
Pat-kak 1 lia̍p
Sio chúi 2 oáⁿ
Tāu-iû 1/2 oáⁿ, sin hē chi̍t poàn
Bí-lim 2 thng-sî
O͘-chhò͘ 2 thng-sî
Gō͘-hiang-hún 1 tê-sî

image

7 Likes

Khòaⁿ liáu hó-chia̍h-khoán!

M̄-koh bô-kàu pòaⁿ kin ê bah, án-ne bē siuⁿ kiâm?

Ia̍h-sī ti nńg-kut khah bē chhiūⁿ pa̍t pō͘-ūi ê bah hiah gâu chia̍h tiâu-bī, só͘-í ài ēng khah kiâm khì ló͘? Góa chai-iáⁿ ta̍k-lâng koàn-sì chia̍h ê kiâm-chiáⁿ bô-kâng, m̄-koh che liōng chha-put-to ke góa ê keng-giām 3 pōe :sweat_smile:

1 Likes

Góa bē kì siá chúi ê liōng ah! Chha-put-to mā sī ài 2 oáⁿ.

Tāu-iû ē-sái ka-kī sio chat chi̍t-ē, ia̍h sī hun nng pái chhàm. M̄-koh góa bô hē kî-thaⁿ ê iâm.

3 Likes

Góa...thó-ià thng-sî-á-chhài (bô lâng mn̄g lí!:crazy_face:)

2 Likes