Kì-liām Thng Tek-chiong

Tâi-gí RAP.

4 Likes

Tsán! tsin hó thiann
to-siālí ê hun-hióng

1 Likes

人人有功練誠讚
我也有一段時間毋捌聽過𪜶的歌矣
這馬出新的趕緊來聽看覓

1 Likes