Kin-chio ke-nn̄g-ko

banana_quickbread-min

Sui-jiân kóng sī ke-nn̄g-ko, bô-tiāⁿ-tio̍h ài hē nn̄g. Eng-gí kiò quick bread, tit-hoan sī pháng/mī-pau.

Nā-sī kóng goân-lí, to̍h-sī khò hoat-hún (baking powder) teh phòng, chò hoat-kóe ēng ê he. Án-ne hō-chò hang kin-chio hoat-kóe hoān-sè mā ē thong.

M̄-koán kiò siáⁿ, chit-ê kin-chio ko/kóe khoài chò bē sit-pāi, hūn-liōng pí-lē bô su-iàu kài cheng-khak. Í-hā thê-kiong góa ka-tī chò liáu kah-ì ê pán-pún.


Châi-liāu

 • Kòe-se̍k ê kin-chio 3 ki, phôe peh tiāu 280 kong-khek (k. kh.) tāng
 • Gû-leng-iû 50 k. kh.
 • Thn̂g 60 k. kh.
 • Ke-nn̄g 1 liap
 • Mī-hún 160 k. kh. (nn̄g-pe̍h-chit 13% ê be̍h-á hún)
 • Hoat-hún (baking soda) 2 tê-sî (1 tê-sî = 5 hô-seng)
 • Hu̍t-thô 50 k. kh.

Chò-hoat

Ki-chhó͘

 1. Seng khui hang-lô͘, 180 °C (in-ūi chún-pī kòe-têng kài kín, nā bô seng khui to̍h ài tán)
 2. Kā kin-chio ká ho͘ nōa. Gû-leng-iû, thn̂g, ke-nn̄g, hu̍t-thô lóng hē ·loeh, lā ho͘ chiâu-ûn.
 3. Mī-hún, hoat-hún mā hè ·loeh, lā ho͘ chiâu-ûn.
 4. Kā kui óaⁿ mī-kô͘ tò ji̍p-khì hang-bô͘烘模 lāi-té, téng-bīn boah ho͘ pêⁿ.
 5. Sàng ji̍p-khì hang-lô͘ hang 50 hun-cheng.
 6. Khǹg ho͘ liâng chiah lâi chhiat.

Piàn-hòa

 • Hu̍t-thô, gû-leng-iû kah thn̂g lóng ē-sái lâu chi̍t-su̍t-su̍t-á mài hām mī-kô͘ lā chò-hóe, chòe-āu khǹg siōng téng-koân. (Góa chit pái sī hu̍t-thô lóng khǹg téng-bīn.) Án-ne hang ·chhut ·lâi khah súi, chân-chhù mā ē khah hong-hù.
 • Thn̂g ē-tàng ēng o͘-thn̂g, âng-thn̂g, chu-bī ē khah ū piàn-hòa.
 • Ke-nn̄g ē-tàng mài lām, góa sīm-chì bat ēng yogurt/iú-gut/ tāi-thè, mā-sī chiok sêng-kong.
 • Kî-si̍t kin-chio, iû, thn̂g chiàu ta̍k-lâng kháu-bī ke kóa, kiám kóa lóng oh ē sit-pāi, chòe-āu hē mī-hún ti̍t-kàu mī-kô͘ chhin-chhiūⁿ khó-moâi to̍h hó-sè hó-sè ·ah.

Ài chù-ì

 • Hoat-hún hē ·loeh sûi to̍h ē sán-seng hòa-ha̍k hoán-èng, mài khǹg siuⁿ kú, lā hó to̍h kín-kín sàng khì hang.
 • Nā-sī mī-kô͘ hūn-liōng khah chē, to̍h ài hang khah kú. Ēng tī ia̍h-sī chhiám-á thuh ji̍p-khì ko-á lāi, bē liâm to̍h-sī hó ·ah.
 • Góa ēng bē tiâu piah ê kim-sio̍k hang-bô͘, m̄-koh po-lê mā ē-ēng-tit. Nā sī ēng ē tiâu piah ê bô͘, to̍h chū chi̍t chân hang-chóa, án-ne khah khoài kā ko-á the̍h ·chhut ·lâi, mā khah hó chheng-lí.

Phòe tê, ka-pi lóng kài sù-phòe ê tiám-sim, ū-êng ē-sái chhì-khòaⁿ-māi.
5 Likes