Kó͘-á-te


抵即煎三四鼎、煞想無伊號做省乜。
我塊想、我會共號做 "鍋胎 ko-the" 、記數着用一胎二胎來算、囝仔若喝卜食、我會共問:"下昏暗來食鍋胎、恁個人卜食幾胎共我講、我來煎。"
Tú-chiah chian saⁿ-sì-tiáⁿ, soah siūⁿ bô i hō-chò siáⁿ-mih.
Góa teh siūⁿ, góa ē kā hō-chò "ko-the", kì-sò͘ tio̍h ēng chi̍t-the nn̄g-the lâi sǹg, gín-á nā hoah beh chia̍h, góa ē kā mn̄g:" Eng-àm lâi chia̍h ko-the, lín kò-lâng beh chia̍h kúi the kā góa kóng, góa lâi chian."

5 Likes

Goán kóng "kó͘-á-te"

2 Likes