Ko͘ Loān Hoe

頭拋
風微微風微微
孤單悶悶在池邊
水蓮花(-hoa)滿滿是
靜靜等待露水滴
Ah... Ah...
阮是思念郎君伊
暗思想(-siūⁿ)無廣起
卜廣惊兄心憢疑

二拋
月光冥月光冥
夜夜思君到深更
人消瘦無元氣
為君唱出斷腸詩
Ah... Ah...
蝴蝶弄(lāng-)花也有時
孤單阮薄命(po̍k-bēng)花
親像瓊(khêng-)花無一冥

尾拋
月斜(chhiâ-)西月斜西
眞情思君君不知
靑春叢省(siáⁿ-)人害
變成落葉相思栽
Ah... Ah...
追想郎君个情愛
獻笑容暗悲哀
期待陽春(iông-chhun)花再開(khai)
期待陽春花再開

Se-seh

2 Likes