Kok-ông ê Sin Saⁿ

Chiap-sòa nn̄g kang Tâi-pak Tē-hng Hoat-īⁿ bîn-sū-têng teh sím-lí...

"Khak-tēng kok-ông bô chhēng-saⁿ" ê àn-kiāⁿ(X)

"Khak-tēng lūn-bûn bô tī-teh" ê àn-kiāⁿ(O)

Kò-sò͘-jîn sī Phêⁿ Bûn-Chèng, pī-kò-jîn sī "Chhòa Leh-Tán". Tang-sî a-Eng kái-miâ hō-chò "Chhòa Leh-Tán"? Chhoah-Leh-tán to̍h tio̍h, I tī Tāi-ha̍k chò ké kàu-siū niá THBK ùi Tâi-oân-lâng hia pak-siah lâi ê [bîn-ko-bîn-chi] kúi cha̍p tang, koh tī soán-kí kong-pó téng-koân siá ké chu-liāu lâi kēng-soán, án-ne tui-kiù kàu té, i ê chōe pí Gî-lân a-Biāu kap Sin-tek a-An nn̄g--ê oai-ko ê chōe thah--khí-lâi koh khah tāng.

Chhòa Leh-Tán ê lu̍t-su Liân Goân-Liông 11/29 khui-têng sî kóng bîn-á-chài ē kā lūn-bûn chah--lâi, chit-sî bān-ní-bān-ba̍k, in-ūi chit-pún lūn-bûn tī choân ú-tiū bô chi̍t-liah chhōe ū, ùi big bang kàu taⁿ mā m̄-bat ū lâng ín-su̍t kòe, bē-su si̍t-lo̍h ê bú-kong pì-kip. M̄-koh keh-tńg-kang the̍h-lâi tī hoat-īⁿ--ê, soah sī "this is a stack of paper(chi̍t-thah chóa)"...kè-ta̍t 1.5 ê phok-sū ha̍k-ūi ê lūn-bûn, kan-taⁿ khiáu ê lâng khòaⁿ-ē-tio̍h.

Phêⁿ Bûn-Chèng chhéng-kiû hoat-koaⁿ cha-giām chit-pún lūn-bûn ê tē 365 ia̍h, in-ūi Chóng-tok-hú kóng lūn-bûn tī 1983 nî kau hō͘ ha̍k-hāu, tī 1984 nî chhut-pán, án-ne lāi-té ná-ē ín-su̍t Barceló 1984 nî ê bûn-chiuⁿ?Sīm-chì koh ū 1991 ê bûn-hiàn!Ná-ē án-ne?Barceló to̍h sī hit pái Chhòa Leh-Tán teh kā chi̍t-tīn siān-lâm-sìn-lú soan-kàu ê sî-chūn, m̄-chai tó chi̍t-tiâu sîn-keng chiap m̄-tio̍h, kā in kóng i ê lāu-su Barceló í-keng kòe-sin--ah, thiⁿ o͘ chi̍t pêng.

Chóng-sī, hoat-koaⁿ kī-choa̍t tī kong-tn̂g(hoat-têng) chim-chiok cha-giām "hit-thah chóa", koh tī Lí Chìn-Hôa lu̍t-su tê-sī chèng-kù ê sî-chūn, hiông-hiông kóng beh thè-têng, 12/23 to̍h beh soan-phòaⁿ. Bô giân-sû piān-lūn, chiū chhân-chhân lâi kiat-àn?Kám bē siuⁿ hiau-hēng? Ū-iáⁿ [koaⁿ] nā hó, jîn-seng sī chhái-sek--ê, [koaⁿ] nā bô hó, su-hoat sī o͘-pe̍h-lâi--ê.

Tùi hoat-koaⁿ lâi kóng, phòaⁿ Phêⁿ Bûn-Chêng iâⁿ, simple but not easy, it-tēng ū chē-chē mô͘-sîn-á iau-tō ē lâi kóng-tang-kóng-sai; ah nā phòaⁿ Chhòa Leh-Tán iâⁿ, easy but not simple, pit-kèng ū chiân-lē, bak-tio̍h chit-pún bú-kong pì-kip ê àn-kiāⁿ, hó-táⁿ tiâu-cha lūn-bûn kap ha̍k-ūi ê hoat-koaⁿ bô-gōa-kú chiū hō͘ i ê téng-si pek tńg-khì chhù-lāi io-kiáⁿ chhī-lēng, ah oân-choân m̄-kaⁿ khui-têng, lo̍h-bóe lām-sám khí-sò͘ Phêⁿ Bûn-Chèng ê kiám-chhat-koaⁿ kín-kín hō͘-lâng ko-seng.

Kok-ūi hiong-chhin ah!Būn-tê choa̍t-tùi m̄-sī kan-taⁿ ha̍k-su̍t chà-khi chiah-nī tan-sûn. Kám ū lâng ē-tâng chi̍t-ki chhiú chò su-hoat kái-kek, koh chi̍t-ki chhiú chiâⁿ kan-gāi su-hoat kong-chèng ê o͘-chhiú?Sī jîn-keh hun-lia̍t, ia̍h sī bú-kiap siáu-soat 《射鵰英雄傳》lāi ē-hiáu "siang-chhiú sio-phah(雙手互搏)" ê Chiu Phek-Thong? Lô-hoân ta̍k-ke ēng ka-kī khiáu-khiáu ê kha-thâu-u siūⁿ khòaⁿ-māi, ǹg-bāng Chhòa Leh-Tán lâi kiâⁿ su-hoat kái-kek ê lō͘, sī-m̄-sī chhiàⁿ kúi thiah io̍h-toaⁿ neh?

3 Likes