Kok-ông pâi-miâ 國王排名

Pò ta̍k-ke khuànn tsit tshut. Tsit ki kóo-phiò(?) ē khí. >///<

Guá tíng-lé-pài bóng se̍h Pa-ha (巴哈痟動畫), tsit tshut hì-miâ sông-sông, pún-té bô ì-sù; iánn-tio̍h uē-bīn suah sī tsú-kak gín-á pua̍h-lo̍h tshim-khenn, si̍t-tsāi tsin hònn-kî tàu-té leh puann sannh, ū kā guá siânn--tio̍h. XD

Tsiat-tsàu khin-sang, tshàng ki-kuan koh bē thua-sua, ta̍k tsân tāi-tsì a̍h-sī kò-tshò, he lo̍h-bué tiānn-tiānn píng-puânn... Hōo lâng kám-thàn sī-hui tuì-tshó lân hun-bîng.

Lâi-khì phīnn-phang:
https://ani.gamer.com.tw/animeVideo.php?sn=25489

Mā ē-īng-eh sing him-sióng PV:

3 Likes