Kóng-tio̍q huì chùim

Chuèkīn sinbûn yūkoq leq thólūn huì chùim.
Guá sī jīnwî m̄bián.

Nābô RoC-jîn chua̍dtuì ē ēng Chináwē phengim lâi ujiám kîthaⁿ wēgí ê Lômájī hēthóng.

Huâgíbûn kèsio̍g ēng chùim tiō hó.

Hùi bē tiāu, bián hoân-ló. Kúi-nā tang chêng tiō ū lâng teh kóng ·ah, hit-chūn khòaⁿ-tio̍h siōng chē ê hoán-tùi giân-lūn tiō sī "hùi chù-im kám-sī ài o̍h Tiong-kok ēng pheng-im?" In tùi Lô-má pheng-im bô khài-liām, lóng tòng-chò kāng chi̍t chióng, mā jīn-ûi Chu-im-hû-hō sī in ê "Tâi-oân" te̍k-sek. Sī Tâi-oân hông si̍t-bîn ê te̍k-sek tiō ū-iáⁿ.

Chit-khoán Hôa kut siūⁿ-beh moa Tâi phôe ê hiān-siōng móa-sì-kè, che kan-na sī kî-tiong chi̍t ê hong-bīn.

4 Likes

RoC-jîn kā Hànjī kab Lômájī lóng tòngchò Chináwē chuanēng, si̍dchāi ūkàu bûti.

注音是有伊ê好處(the̍h來作暗號),毋過伊絕對毋是「台灣特色」。

驚就驚萬一廢掉注音,種花民國Tsèng-hoe Bîn-kok教育部會用漢語拼音來拼華語。

漢語拼音對其他非華語漢語來講非常毒,會害儂分未清楚清塞音佮濁塞音。

即馬就是真㩼儂,毋是,是隻大堆儂攏用漢語拼音抑是通用拼音ê思考方式teh看台語、客語。

假使若政府無愛用注音符號,就應該用WG,按ne tsah會方便推廣羅馬字,mā方便想beh學台語ê儂理解正確ê發音。

2 Likes