Kuí-bia̍t(鬼滅) ta̍k-ke án-nuá siūnn?

Uē kóng thâu-tsîng, guá jīn-uî hàm-hàm.
Bú-hì sī bô-uē-kóng, hit-lō "Khuì" ê "Khuì-si", ū kā in Ji̍t-pún Phû-sè-uē iōng--ji̍p-khì, luā ko-sióng. M̄-koh bûn-hì si̍t-tsāi bô sánn ti̍k-pia̍t.

3 Likes

Chin ū sîtāi sèng ê chokphìn, bànggà piàn tiāniáⁿ chúliû, tô͘ sukoán chioh kah piang--khì, ánne.

1 Likes

武戲是動畫加添真多,bàng-gà顛倒是文戲>武戲

我是感覺大部份个角色,個性設定做了袂呆。譬如講甲主角同期彼五个、蟲柱、水柱、下伍、上陸、上參,背景設定甲角色成長朗真心適

若卜講缺點,着是箱愛通靈啊 :joy: 對刜石頭開始通靈,每擺卜死个時陣着有家人出來予主角學新招,真正有一卦厭

3 Likes

Guá bô khuànn tsheh. XD"
Tsuí-thiāu iân-tâu, siann-iu siann-sàu ū-kàu tsán.
Guá tuì kuan-lo̍h-im bô-tsha, guá khah siān--ê sī in Ji̍t-pún-lâng Tsing-sîn.
"Guá sī tuā-hàn kiánn."
"Guá ài piànn, guá ài piànn."
"Guá lóng piànn kah án-ne, it-tīng ài koh piànn--lueh."
Ti̍t-ti̍t kā ka-tī sé-náu, lóo--sí. XDD

2 Likes