〈Kuun Leikit〉by Eeva-Liisa Manner 翻譯khòaⁿ-māi

〈kuun leikit〉收tī芬蘭詩人Eeva—Lisa Manner 1956年ê詩集《Tämä matka》,英語ê翻譯我有揣著兩篇,參照英語翻譯試翻譯看māi:

月缺角,koh-îⁿ,
沓沓起帆,
趨過,khioh 光影kah清風,
khe̍h伊ê道氣來斟,giú動海水,
土地ná婦人人歸tī伊koh生湠濟濟

M̄-nā草木發seⁿ,koh有指甲,koh有頭鬃,
崙頂leh吹狗螺,死人tiàm墓壙,
有足濟予人刣--sí--ê,用種種軍械、
言語kah血sai-sai ê刀á。
In缺角親像月,
bōe koh-îⁿ,
m̄-koh tī 月ê下面
過往和koh-oa̍h lóng khin-khó ê代誌,
the一chiah舢板á過渡,若準月是大船,
喙唸法咒,若準鼓是月,

為著月ê形影定定來反變,
伊是起風ê月和聲嗽和鼓ê月,
伊是種子和目蕊和克虧ê月,
紲落ê所在ê記持。

4 Likes

Lán tâi-gí kiàn-nā講--tio̍h「月」lóng 叫做「月娘」。M̄-koh Eeva-Liisa Manner chit條詩內底ê「月」soah有代表「父權」ê意思,譬論講chit句:「土地ná婦人人歸tī伊koh生湠chē-chē」Tì-sú lán leh翻譯ê時m̄-hó用「月娘」chit-ê詞。

1 Likes