Lán Lâi Tha̍k Tâi-gí Si!

Tī sò͘-ha̍k chō-piau lāi, nn̄g tiám chi kan siōng té ê kū-lî sī chi̍t-tiâu sòaⁿ. Tī sim-lêng ê sè-kài, sim kap sim siōng kīn ê kū-lî, sī chi̍t-siú si.

Chit-má ê lâng ē kā tōa-bong ê chu-sìn "sò͘-ūi-hòa", thang sī-sōa thôan kàu hn̄g-liu-liu ê só͘-chāi, si-jîn mā ē-hiáu kā i jîn-seng ê keng-giām kâm kiâm sng khó͘ siap chióng-chióng chêng-sū ê sek-tì "si-hòa", ná kek chi̍t-àng chi̍t-àng kì-tî ê chiú, hō͘ tha̍k-chiá chi̍t-ē "lim"--lo̍h-khì, chiū bê--ji̍p si-jîn ún-khǹg tī sim-lāi iap-thiap ê sim-sū.

Lán saⁿ-kap lâi tha̍k Koa Pek-Êng sian-siⁿ ê si.
〈Lak Siáu-ōe〉

Chit-pún 《Chhiah-khàm Lâu ê Chêng-phoe》, tī Amazon mā chhōe-ē-tio̍h, in-ūi i ê châi-chêng siū-tio̍h siā-hōe chē-chē khún-tēng ê si-jîn, kòe-óng... kèng-jiân bat chiâⁿ-chò chhiúⁿ-kiap-hōan!Lōng-chú hôe-thâu chin bô kán-tan.

Chit-siú 〈Lak Siáu-ōe〉ēng kek-ngó͘-jîn ê hong-keh thôan-ta̍t teh lông-á-keng lāi sit-khì chū-iû kap chun-giâm ê khó͘-chêng, Sìn Bōng Ài bāng-chām kā chóan-siá chò "pe̍h’ōejī", koh kah ū si-jîn ka-kī ê lóng-tho̍k, chin ū khì-bī, chhiáⁿ lín ná thiaⁿ ná tha̍k m̄-thang khí ài-chhiò o͘h!

4 Likes