Lán-lâng-ōe 在來所講 “hoan” [番]ê 界限是 án-chóaⁿ 劃?

稱呼原住民族,在來有講 “chhiⁿ-hoan/chheⁿ-hoan”[生番]、se̍k-hoan [熟番]。
image

稱呼西洋人,在來有講 “âng-mn̂g-hoan” [紅毛番]。

稱呼苗族,在來有講 “Biâu-hoan” [苗番]。
image

稱呼南洋 ê 先住民, mā會講 “hoan” 。

M̄-koh,chia--ê 煞m̄-是 “hoan”:
稱呼講客話 ê lâng,是 “Kheh-lâng”。

稱呼中國北方 ê lâng , 會講 “pak-á-kheh” [北仔客]。

中華史觀 hoān-sè 會將 che 解說做漢人-非漢人,但是敢有 koh-khah 幼路 ê 分析通來拆明 Lán-lâng-ōe 在來所講 “hoan” ê 觀念到底是 án-chóaⁿ 決定?

3 Likes