Lí ê tī án-chóaⁿ gia̍h?

chhin-chhiūⁿ 擉算盤?

thài-ē lóng-bô lâng siá 擉錢 chit-ê jī ?

1 Likes

lí-ê ì-sù sī 台羅 ?chhin-chhiūⁿ lí-ê https://youtu.be/9hCIWTfSxfk

In-ūi góa ū iōng twblg.dict.edu.tw。ū-sî bē-kì-lè kà-i ōaⁿ-chò pe̍h-ōe-jī。

edit: khó-lêng iōng chit-ê ē khah-hó:台語文/中文辭典 Taiwanese - Chinese Dictionary

Chhiáⁿ khòaⁿ: Getting Started & Resource Guide ("Dictionaries" ê pō͘-hūn.)

1 Likes

Góa chiām-sî iōng án-ne:

https://marcosticks.org/wp-content/uploads/2021/06/Ten-Thousand-Ways-18-common-chopstick-grips-clickable-thumbnails-v1.0-Taigi.pptx.svg

Ten Thousand Ways-18 common chopstick grips-clickable thumbnails-v1.0-Taigi.low res

2 Likes

Chán ŏ͘. Lí nā beh ēng Tâi-oân Hàn-jī, góa ē siá:

一双箸 萬種法
Chi̍t siang tī, bān chióng hoat

上多人舉箸个法度
Siōng chē lâng gia̍h tī ê hoat-tō͘

卜按盞
Beh án-chóaⁿ

指頭仔比銃
Chéng-thâu-á pí chhèng

放捒尾指
Pàng-sat bóe-cháiⁿ

迎媽祖
Ngiâ Má-chó͘

双三脚株
Siang saⁿ-kha-tu

仰手某牽
Gióng-chhiú Bó͘-khàn

某牽
Bó͘-khàn

標凖法
Phiau-chún hoat

剪仔亀
Chián-á ku

霸王龍爪
Pà-ông lêng jiáu

憑段指頭母
Pīn-tōaⁿ chéng-thâu-bó

指頭母倚靠二指邊仔
Chéng-thâu-bó óa khò jī-cháiⁿ piⁿ-·a

正手定律
Chiàⁿ chhiú tēng-lu̍t

布袋戱
Pò͘-tē-hì

鷄脚爪
Ke-kha-jiáu

邊仔鷄爪
Piⁿ-·a ke-jiáu

中指投成
Tiong-cháiⁿ tâu-sêng

鉸刀手
Ka-to chhiú

指頭母相偃
Chéng-thâu-bó sio-ián

算銀票
Sǹg gîn-phiò

(M̄ koh góa iáu m̄ chai lí ê hoan-e̍k kám hó, che tio̍h ài pài-thok bó-gí ê lâi sím.)

3 Likes

Koh chit-kái lâi kám-siā A-ióng,góa má-siōng lâi keng-kái,kin-àm ē koh kā tāi-ke pò-kò。

Chit-chióng hō-miâ kah hoan-e̍k ê tāi-chì,sī ē-tàng it-ti̍t keng-kái ê。Chhuⁿ A-ióng só͘-kóng,ài koh kè-siok siu-kái。Chhiáⁿ tāi-ke ài kè-siok pang-bâng。

2 Likes

Góa kám-kak sī 標「準」法,m̄-sī 標「凖」法。Nā-sī goán Tâi-tiong lâng,ná-chhiūⁿ lóng-sī kong 「Piau」-chún。tān-sī góa chai-iáⁿ mā-ū lâng kong 「Phiau」-chún。

拱手... góa sī tī 台語信望愛 - 常用字_11....「拱」 chhōe-tio̍h ê。仰手 kám-tio̍h?

「貧惰」eng-kai ê pí 「憑段」khah-hó。

「指頭拇」tì chit-lê gia̍h tī ê kái-soe tiāⁿ-tiāⁿ chhut-hiān,góa su-iàu chai-iáⁿ 指頭「母」kah-hó。

「正手 Chiàⁿ chhiú」 kám-bô chi̍t-ê (english "dash") ?kám-m̄-sī 「Chiàⁿ-chhiú」?

Góa chín chiah-chai ū「戱」chit-ê jī。異體字「戲」與「null」的字義比較
Tàu-té sī 布袋「戱」,a̍h-sī布袋「戲」?

「鷄脚」kah 「雞跤」sī lēng-gōa chi̍t-ê。eng-kai iōng tó-chi̍t-ê jī-tián chia-sī tio̍h ê?

Extra1:chi̍t-ê jī 「tio̍h」sī bē án-chóaⁿ phà chhut-lâi?(english: I can't type it out)

Extra2: (english: what is 「Piⁿ-·a」。There is a "dot" which I haven't yet learned. You wrote it twice, so I imagine it's intentional. I had 「piⁿ-á」,but perhaps 「Piⁿ-·a」is the right way?

v1.1。á-bē choân-pō͘ lōng kái-kōe。

https://marcosticks.org/wp-content/uploads/2021/06/Ten-Thousand-Ways-18-common-chopstick-grips-clickable-thumbnails-v1.1-Taigi.pptx.svg

Screen Shot 2021-06-19 at ,Jun 19,9.34.49 PM

2 Likes

"Gióng" khah bô tek-khak.

Chhun ·ê bô būn-tê.

  • "piau" èng-kai sī "phiau" siu Tiong-gí éng-hióng ê piàn im, khah chá bô teh siá "piau" (ì-sù sī: khah chá ê Tâi-gí chok-chiá bô teh kóng)
  • 準 Tiong-hoa Bân-lâm-gí jī, 凖 Tâi-oân jī
  • 貧 憑 chha-put-to, chioh im jī niâ, 貧 mā ū hùn-tho̍k sán, 憑 bô pa̍t hāng
  • 拇 Tiong-hoa Bân-lâm-gí jī, Tâi-gí-jī kan-na 母 niâ
  • Liân-oe̍h (dash) chāi lí siá
  • 戲 戱 lóng ū (góa it-poaⁿ ê kéng pit khah chió; chāi lí kéng)
  • 鷄 ke khah chú-liû
  • 跤 Tiong-hoa Bân-lâm-gí jī; Tâi-gí tiō bô chit jī, ûn-ná siá 脚
  • tio̍h 着 PhahTaigi phah bē chhut lâi, Sìn Bōng Ài ē sái ka-tī ka ji̍p chū-tēng sû-khò͘, it-poaⁿ Tiong-bûn sû-ji̍p-hoat mā ū. Tiong-bûn bô hun 著着 2 jī, Tâi-gí kap Ji̍t-gí ûn-ná teh hun, 著 tù-chok ê tù, 着 bô m̄ tio̍h ê tio̍h
  • piⁿ-·a ê "·" tiō sī khin tiāu, mā ū lâng siá "piⁿ--a" án-ne. Chit ê "a" m̄ sī 仔 (á), sī ùi 頭 (thâu) lâi, ah koh sī khin tiāu.

Chia ê chu-liāu tī http://ji.taioan.org lóng chhōe ē tio̍h.

2 Likes

An-nî góa chai-iáⁿ ā。Bô-siūⁿ-tio̍h ChhoeTaigi kā 台字田 ū khah-hó ê kái-soeh。Góa tì Getting Started & Resource Guide - #2 ū lâu-ōe。

An-nî chin-hó,góa ê kè-siok lâi keng-kái。phái-sè,hō͘ lí iōng chiah chē sî-kan lâi kái-soeh hō͘ góa liáu-kái。

v1.2
https://marcosticks.org/wp-content/uploads/2021/06/Ten-Thousand-Ways-18-common-chopstick-grips-clickable-thumbnails-v1.2-Taigi.pptx.svg

Screen Shot 2021-06-20 at ,Jun 20,1.42.45 AM

4 Likes

Góa kā bāng-ia̍h kî-tha ê pō͘-hūn mā lóng-chóng keng-kái ho-ah,pau-koat:

ká choân-pō͘ ê bûn-chiuⁿ。

Chit-ē tô͘ chit-má ū emoji:

3 Likes

Lán tī leh giâ beh nge̍h tēng nge̍h nńg, chhiú sè ûn ná lio̍h-á ū cheng chha.

Lí ê bāng liān bē thong...

1 Likes

guá sī iōng I-tha-lī tshiú-sè!

2 Likes

Ū kàu chán. Kám-tōng!
有到賛。感動!

1 Likes