Lí ê tī án-chóaⁿ gia̍h?

Ū chi̍t ê bāng-iú tiāⁿ tiāⁿ khì góa ê iáⁿ-phìⁿ lâu ōe kā góa mn̄g góa gia̍h tī án-chóaⁿ gia̍h.

Goân-lâi chit ê lâng chiok ài tī, ū chò chi̍t ê bāng-chām, chéng-lí só͘-ū kap tī ū koan-hē ê chu-liāu kap gián-kiù.

Góa ū ka mn̄g kóng, tī ē gia̍h-hoat kám beh chhòng Tâi-gí ê miâ?

Kiat-kó...

Ten thousand ways to use chopsticks

Chán chán chán :smile:

Nā ū lâng kiàn-gī bô kâng ê miâ-hō chhiáⁿ kóng, i èng-kai ē khòaⁿ tio̍h chit tiâu ōe-tê.

6 Likes

金感謝,guá 寫 tâi-gí 金難, 猶閣咧學, 歹勢需要用 itaigi.tw 來翻譯。 昨昏用真濟時間,利用 -twblg.dict.edu.tw 佮 -itaigi.tw 來 揣出 guá kam-kah 上好 ê miâ-hō。But my Taiwanese is at grade-level, and just typing the previous two sentences took all of 20 minutes. Sigh. I'll need help from folks who are passionate about tâi-gí to help me revise these names.

Specifically, I am having trouble with the two grips named after Star Trek: Vulcan Grip, and Cupped Vulcan. How does tâi-gí deal with the V sound, if I were to try to rely on transliteration? Or other ideas?

And for grips I've tentatively named, do they make sense? These names reflect either the form (look of fingers), or the function (movement of fingers) of a grip. Each card from 一雙箸、萬攑法 links to an article describing the grip in details. Hopefully these draft names do make sense. Let me know please.

I have not yet named all grips. I will report back regularly here as I make progress, and incorporate your feedback.

And I'll be writing more in tâi-gí as well, as I practice more. Thanks!

Bó͘-khàn kài ha̍h.

2 Likes

@chhoaniau lí kám ū hèng chhù hoan-e̍k khòaⁿ māi?

2 Likes

?!我試看覓レ?!?!

萬百欵夯箸个法度

倒平个圖夯箸頭用大部母參 2 指指頭仔尾 ni 箸共號 Ngeh 法、a 正平箸頭干焦架(khòe)治虎口嘴--个號 Ngiáu 法。

2 Likes

Sī kóng:

  • Finger pistol
  • Righthand rule
  • Chicken claws
  • ...

Choai miâ ê hoan-e̍k.

1 Likes

感謝,will incorporate these tonight (US timezone).

無毋著,請看:Using vs not using the Thumb - Marcosticks

多謝,I will incorporate 夾 ngeh vs 撓 ngiáu in more write-ups. I do want to explain these Taiwanese names, in Taiwanese. I just need to learn to spell them or learn to use the right 漢字.

There are now more analyzed grips, than the 12 shown in that diagram. There are almost 30 named grips now on the page, shown as individual trading cards.

@chhoaniau, there was a whole large family of grips I initially neglected, in that 12-grip diagram. These are the "Lateral" grips: Lateral chopstick grips - Marcosticks. They are all 撓 ngiáu grips.

My next hurdle is finding the right name for "Lateral" grips. Some grips can go with their own names: Gangnam Style and Thumb Wrestler for instance. Others will need to have a Lateral prefix, such as Lateral Chick. Is 偏邊 phian-piⁿ the right word to use?

There is also a "family tree" view. I will make a version of the tree with Taigi names when we finalize names.

Thanks

2 Likes

I think it will help, when I give most a draft name, and draw them all onto a single picture. I will have around 24 grips instead of only a dozen on the picture. And I'll label them in Taigi.

I will give each a number, so that people can reference grips by number, and say something like, "#5 應當叫 XYZ,比 ABC 加真好".

I'll find a way to map regions in the picture to the corresponding grip page, which gives more information about why it's name that way.

2 Likes

@marcosticks 咱者个人無定看無英語嗚、那有法度請寫台語 :sweat_smile:

1 Likes

今晚時 oeh 用 Tai-gi 重寫

2 Likes

A'ióng,

Góa siūⁿ-beh tâng-sî iōng 漢字 kah Lô-má-jī lâi siá。

Bó-khàn (母看) ōe ho͘-lâng liām-chò Bó-khòaⁿ (母看)。

Góa kám-kak khó-lêng iōng 母肯(Bó-khéng) ōe khá-hó。

Lí kám-kak án-ne ē-sái bōe?

ps: just typing the above took quite a while. But I think I am getting the hang of it. It should become exponentially easier as I get more proficient. I found the "信望愛輸入法_在來字資料庫_20210609.zip" you pointed out to be extremely useful in learning to type. I use it to look up accents that I can't quite pin down. But I try not to rely on phrases, and instead re-type words individually using accents and spellings that the phrase dictionary showed me. Cheers

Góa kap pe̍h-ōe-jī ka i̍p-khì:

Ten-thousand-ways-2

1 Likes

Lán nā beh tâng-chê ēng Lô-má-jī kap Hàn-jī, siōng ha̍h ê hoat-tō͘ sī: seng tēng Lô-má-jī, chiah koh siūⁿ Hàn-jī. Nā gōa-lâi-gí ê im-e̍k (transliteration), Hàn-jī tāi-piáu ê im, bô tiāⁿ m̄ nā chi̍t tiāu niâ.

Koh lâi, bó͘ kap , bô kâng. 母 ū BÓ, BÚ 2 im, bô BÓ͘.

BÓ͘ ài siá 某

Ah KHÀN, siōng ha̍h ê Hàn-jī èng-kai sī 牽. Sui-jiân kóng 牽 it-poaⁿ tha̍k tē 1 tiāu KHAN, 看 chit jī hán-tit m̄ sī teh siá KHÒAⁿ.

Só͘-í:

Vulcan → Bó͘-khàn → 某牽

Chit khoán lí-lō͘ siá hō͘ lí siūⁿ khòaⁿ māi nā ū pa̍t ê miâ ài án-chóaⁿ hoan-e̍k.

2 Likes

Che si̍t-chāi chiâⁿ-chán。Lí só͘-kóng ê chin-hó,Góa má-sióng lâi-khì kái kòe-lâi。Chin kám-siā lí ê kiàn-gī。

edit: i-kēng lóng-chóng kái-hó ā。

2 Likes

Tāi-pō͘-hūn siá tio̍h Pe̍h-ōe-jī, ū ê m̄ chai sī án-chóaⁿ siá tio̍h PinYin lo͘ :sweat_smile:

bô-la̍t piau-chún huat

→ bô la̍t phiau-chún-hoat

bô tuā-sè-ba̍k

→ bô tōa-sè-ba̍k

piⁿ-á ba̍k-tsa̍t-á

→ piⁿ-·a ba̍k-chha̍t-á (hoān-sè jiû-hî ē khah hó)

LOL. In-ūi chin-chē sī 網路上 chhoe (找)tioh ê。

mîn-á-chài góa ê kái kòe-lâi。Si̍t-chāi chin kám-siā。

chit-ê be an-nā kóng?

算錢 (sǹg-chîⁿ)?

杵錢 (thú-chîⁿ) ?

Tâi-gí jī-tián bô “杵錢" chit-ê ōe。

Góa sī kóng chit-ê giàh tī ê hong-hoat:

2 Likes

Tia̍k-chîⁿ

3 Likes

着 tia̍k - sī m̄?

3 Likes