Liân Oe̍h(連劃)

Góa ê khòaⁿ hoat sī: Chū jiân hoat tián khah iâⁿ jîn ûi siat kè.
我个看法是:自然發展卡營人爲設計

Tâi Oân ōe kap Oa̍t Lâm ōe chin sio siâng, Lô Má jī ê hoat tián tiāⁿ tio̍h ē sio kâng.
台湾話合越南話眞相同、羅馬字个發展定着會相仝

Oa̍t Lâm bûn ē hoat tián kà làng phāng siá, ū i ê tō lí.
越南文會發展甲籠縫寫、有伊个道理


Im e̍k ê sî, nā bē hiáu tàu siaⁿ tiāu, ta̍k ke lóng ē àn ne siá.
音譯个時、若袂曉鬥声調、逐家朗會按呢寫

Làng phāng siá + khi-mo͘-chi thé
籠縫寫 + 起毛志体

Che tiō sī góa tùi liân oe̍h būn tê ê tap àn.
這着是我対連劃問題个答案


Siaⁿ tiāu nā ū iok sok tiō làng phāng siá.
声調若有約束着籠縫寫

Lē: cha bó͘, o͘ tó͘ bái

Siaⁿ tiāu nā iáu bōe iok sok chiah chiām sî liân chò hóe.
声調若夭未約束即暫時連做伙

Lē: pha-li pha-li


Bē koh ta̍k ê lâng jī sû tn̄g bô kâng.
袂閣逐个人字詞斷無仝

Gōa lâi sû mā m̄ bián koh hoân ló siaⁿ tiāu àn chóaⁿ tàu.
外来詞嗎不免閣煩惱声調按盞鬥

Í siōng.
以上

7 Likes

Góa sī bô siáⁿ ài chàn sêng lah. Oát Lâm ōe tē it, i thoat khui Hàn Bûn khoan' (漢文圈) nō· pah nî' ū ah, Tāi pō· hūn' ē chō sêng khùn jiáu, ì sù' ē saⁿ lām ê sû' lóng sí liáu liáu ah. Tâi Oân ōe' bô. Chē tī Hàn Bûn khoan' ê chiàⁿ Tiong kan, lán iáu tng teh khip siu sin ê Hàn Bûn sû.

Án ni' koh ē chhut lēng gōa 1-ê būn tôe: Tang sî' ài lóh tōa jī?

"Tâi oân(臺灣,)" ah ā sī "Tâi Oân"?

"Tēⁿ Tiuⁿ Siōng-hong (鄭張尚芳)" "^Ng Lō· Tsú-in (黃路梓茵)" chit khoán 2 ê sèⁿ kap "Au-iông Bûn-tin (歐陽文津)" chit chióng siang jī sèⁿ ài án nóa khu piát neh?

Kóng kàu chia' góa koh siūⁿ =khiai' ū khoàiⁿ kòe 1 kóa iōng ték su jī lâi piáu sī "siaⁿ tiāu bô tiōng iàu ê im chat" =ê. Chhiūⁿ "khi-mo·-chif."

Góa ê ì kiàn, thē kiòng ho· tāi kē chham khó.

2 Likes

Oa̍t Lâm lâng chèng sek o̍h Lô Má jī sī tùi 20 sè kí chiah khai sí. In ēng Hàn jī ê le̍k sú pí Tâi Oân koh khah kú tn̂g. In ê ōe ko͘ jī sû mā sī chiàm tāi pō͘ hūn.

Tâi bûn m̄ sī Hàn bûn ê sè hàn ê. Sī àn chóaⁿ tiāⁿ tio̍h ài khì khó lū sím mih 漢文圈?

Lí mn̄g ê būn tê tī Oa̍t Lâm bûn lāi lóng ū tap àn, lē: Việt Nam, Phan Thị Kim Phúc.

Kó͘ chá lâng ēng chhiú siá POJ ê sî, liân oe̍h mā sī jú siá jú chió.
https://twitter.com/aliong_tt/status/1708374921343353342?t=2JxaOPNUCMwsAXNxT6fA6Q&s=19
Sī hiān tāi lâng kō͘ su ji̍p hoat phah jī, liân oe̍h chiah chi̍t tho͘ lak kuh.

POJ pún chiâⁿ tiō sī ùi àn ne siá hoat tián. Sī hō͘ CNBK chó͘ tòng. Che mā chiah sī Tâi Oân thoat Hàn siōng tōa ê chó͘ gāi.

4 Likes