Linux輸入法問題

不知道要PO在那. 有人知道怎麼輸入台羅文或台語文? 系統剛好是Linux, 教育司的網頁並沒有相關的輸入法(看起來好像是被重導到首頁?). 感謝.

1 Likes

你試看敢有效? 我無 Linux 系統無法度試

2 Likes

試了一下發現提供的scim格式(tlim2.bin), 但我用 gcin 輸入法. 對格式不熟, 我再找看看有沒有可以轉換的方式 (scim bin -> gcin table). 感謝提供方法!

2 Likes

Che m̄-chai kám ū pang-chō͘?

koh ū che, mā ē-sái chham-khó.

2 Likes

Chhōe--tio̍h nn̄g ê

M̄-koh góa chit-má bô leh ēng Linux bô chhì-kòe.

4 Likes

意傳輸入法 Linux 系統會用得,只馬註冊有通試用一個月

只偏嘛乎汝參考看覓

5 Likes

我加治八做一个 fcitx 白話字甲漢字輸入法、不閣無省完整、夭未公開。那有興趣會使傳乎汝……

3 Likes

下載 poj-holo.cin 檔[1], 然後用gcin2tab轉成gcin格式.

gcin2tab /path/to/poh-holo.cin

接著複製到 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gcin/table
然後重啟gcin.

但是 gcin-tools 還是沒有顯示 poj-holo.cin 的輸入法. 我再試試是不是需要 idx 檔或其他檔案. 感謝各位的幫忙.

[1].

1 Likes

有 table 檔嗎? 感謝

Lí su-iàu kái "~/.gcin/gtab.list" chiah ē-sái kā i khǹg-tī soán-toaⁿ lāi.
chham-khó tē-sì pō͘

1 Likes

Update:
雖然可以顯示台羅, 但是不能切換. 比方說, 有日本anthy, 從英切注音沒有問題, 但不能切換成台羅以及日本anthy模組. 不知道少了什麽?

照這個步驟可以加入

  1. cp /path/to/poj-holo.gtab ~/.gcin/

  2. cp /usr/share/gcin/table/gtab.list ~/.gcin

  3. edit ~/.gcin/gtab.list

    台羅 x poj-holo.gtab poj-holo.png
    #或
    台羅 x poj-holo.gtab (null) # 其中 (null) 表無圖示. x 似乎為快捷鍵

註: 註解 gtab.list 檔為 ! 符號 (放置在每行最前面).

感謝幫忙!

RIME tī linux nābô ìgōa mā ēsái iōng!

2 Likes

Choân pêⁿ-tâi Pe̍h-ōe-jī su-ji̍p-hoat.

https://keyman.com/keyboards/taigi_poj

4 Likes