LMJ ê 字節中間那會 lóng làng 真大縫? 敢有法度撨?

Lômajī ê 字節中間那會 lóng làng 真大縫? 敢有法度撨?

Ah lí kám sī teh ēng Safari? Chit ê būn-tê ài kái-koat.

Chit-má kám hó ·a?

Chit-má hó ah. Kî-si̍t góa sī iōng Chrome.
To-siā oh!

2 Likes