Lo̍k-thiòng chhin-chú kiōng-ha̍k khong-kan (樂暢親子共學空間)

Kin-á-ji̍t今仔日 chhut-mn̂g出門 tú-á-hó拄仔好 ū sî-kan時間,
to̍h siūⁿ-kóng想講 beh khì the̍h chit goe̍h ê "Tâi-bûn台文 thong-sìn通訊 BONG " lâi khòaⁿ.
Chhâ liáu hoat-hiān發現 góa siōng kīn ê "Lo̍k-thiòng樂暢 chhin-chú 親子 kiōng-ha̍k共學 khong-kan空間".
In-ūi因為 khòaⁿ khí-lâi起來 to̍h-sī就是 góa bô-hoat-tō͘無法度 siau-hùi消費 ê só͘-chāi所在,
chin hoân-ló煩惱 nā-sī若是 cháu khì the̍h chi̍t-pún一本 cha̍p-chì雜誌 to̍h cháu kám-ē敢會 chiok pháiⁿ-sè歹勢……
m̄-koh嘛是 seng khà tiān-ōe電話 khì mn̄g khòaⁿ-māi看覓.
Kiat-kó結果 in kóng būn-tê問題, góa to̍h khì ah.

Kàu-ūi到位 í-āu以後 thâu-ke頭家 pang góa khui-mn̂g開門,
I chi̍t ūi chin kó͘-chui古錐 ê lú-sèng女性,
the̍h cha̍p-chì雜誌 hō͘ góa,
koh kóng kì-jiân既然 lóng lâi ah,
I to̍h kài-siāu介紹 chit-ê這个 só͘-chāi所在 hō͘ góa thiaⁿ.

Goân-lâi原來 I chū sè-hàn細漢 to̍h tòa hia ê Tâi-pak-lâng台北人,
tùi chāi-tē在地 ê le̍k-sú歷史 bûn-hòa文化 lóng chin koan-sim關心,
ū gín-á囡仔 í-āu以後 hoat-hiān發現 Tâi-gí台語 chin-chiàⁿ真正 beh lâng kóng ah,
chit-má這馬 jīn-chin認真 beh choán chò bó-gí母語 ka-têng家庭,
chit-ê這个 só͘-chāi所在 put-sî不時 ū pān Tâi-gí台語 oa̍h-tāng活動,
tāi-pō͘-hūn大部份 lòng-sí攏是 chhōa𤆬 gín-á囡仔 chò-hóe做伙 o̍h Tâi-gí台語--ê,
tû-liáu除了 chin-chē真濟 ē hō͘ gín-á囡仔 hoaⁿ-hí歡喜 ê siat-si設施,
ū ka-tiúⁿ家長 thàn gín-á囡仔 leh chhit-thô𨑨迌 ē-tàng會當 lim chi̍t poe ím-liāu飲料 sió chhoán chi̍t khàu khùi ê ho̍k-bū服務.

Tong-jiân當然 ē-sái會使 sòe in ê tiûⁿ-tē場地,
in ê tiûⁿ-tē場地 m̄-niā毋但 ē-tàng會當 siōng-khò上課 kah sǹg,
koh-ū閣有 chi̍t-ê一个 siat-pī設備 chiok chiâu-choân齊全 ê chàu-kha灶跤 ē-sái會使 sòe lâi pān chú-chia̍h煮食 ê oa̍h-tāng活動 o͘h!

In pān ê oa̍h-tāng活動 ē-tàng會當 bīn-chheh面冊 khòaⁿ-tio̍h看著:
https://www.facebook.com/lesecondfloor/

Gmap ê ūi-tì位置 chiah:
https://g.page/lesecondfloor?share

Góa kin-á-ji̍t今仔日 kiâⁿ m̄-tio̍h毋著 hāng-á巷仔 só͘-í所以 tah chi̍t-ê一个 tē-tô͘地圖:

In to̍h Tâi-pak台北 chhia-chām車站 piⁿ-á邊仔, kau-thong交通 chin lī-piān利便.
Thâu-ke頭家 kóng hoan-gêng歡迎 khì in hia the̍h BONG cha̍p-chì雜誌 o͘h!
Chiok tú-tio̍h拄著 lâng góa kóng chiah Tâi-gí台語 ah, góa chiok hoaⁿ-hí歡喜.
Hi-bāng希望 ta̍k-ke逐家 ū ki-hōe機會 ē-tàng會當 khì kau-koan交關~ :blush:

10 Likes
7 Likes