Lô-má-jī giàn-mh

Siūⁿ-hoat chin kán-tan, tō sī beh hō͘ lâng liān-si̍p khòaⁿ Tâi-bûn, ah tiō ài sió-khóa-á ê "pí-sài-kám", koh ài chhù-bī hó sńg.

Góa siūⁿ tio̍h: bāng-chām ji̍p khì, chhi̍h "khai-sí", i ē hō͘ lí thiaⁿ chi̍t ê gí-sû: "hó", koh hián-sī kúi hāng soán-te̍k:

a: hō
b: hô
c: hó
d: hó͘

Sńg ~20 tê, kì sî-kan. Tio̍h thâu 10 miâ (ā 20 miâ, chhìn-chhái ·la) ê sok-tō͘, su-ji̍p lí ê miâ-chheng, i tō tī thâu-ia̍h hián-sī Leaderboard.

Chìn-chêng @miau715 siá che Tâi-gí thiaⁿ-siá liān-si̍p 台語聽寫練習 mā sī chi̍t khoán kán-tan chū-ha̍k ê ke-si, góa tō siūⁿ kóng ka gamify sió-khóa-á, hāu-kó ē koh khah hó!

Kám ū lâng beh tàu-saⁿ-kāng? Ài chéng-lí chit kóa chu-liāu, siá he bāng-chām APP, lóng hó ·a ê sūn koh beh lâi lo̍k-im. Nā ū kúi ê lâng beh chò-hóe chò che tō chiâⁿ kín chò ē chhut lâi.

Ū hèng-chhù ê chhiáⁿ pò-miâ, kóng lí beh hū-chek tó chi̍t pō͘-hūn :grin:

3 Likes

Kám-kak kò͘-tēng tê sò͘ lâi khó khó-lêng ta̍k-ke lóng móa-hun bô thang pí :sweat_smile:.
Hān-chè sî-kan khòaⁿ ē-tàng siá tio̍h lōa-chē tê èng-kai khah ū-hoat-tō͘ kā hun-sò͘ giú hō͘ khui?

3 Likes