Lónghō͘ loehlah!阿辰師法國 kăng 借話去人兜煮食 ê 趣味代

I tio̍h tī chhàichhīá kăng chiohōe, khì lâng tau chíchia̍h...
Lónghō͘ loehlah!Chhun--ê khòaⁿ ēkah--ê, in lóng kóng Hoatgí.

5:27 Thiaⁿ i kóng ~

Asêng sai sī Tâitionglâng ŏ͘ , taⁿ tī Hoatkok ū katêng, ū--lah i ū iáⁿphìⁿ kóng i ê kò͘ sū, i sī khuithâu ē kóng i sī "Asêng sai", chhun--ê tio̍h kóng Tionggí khah chē--ah, góa ētàng liáukái--lah.

4 Likes

伊毋是真正tshuē路邊無熟似ê lâng,彼是節目效果爾爾

1 Likes

Hó, lí sī tio̍h--ê.