Lónghō͘ loehlah!法國阿辰師 kăng 借話去人兜煮食 ê 趣味代

I tio̍h tī chhàichhīá kăng chiohōe, khì lâng tau chíchia̍h...
Lónghō͘ loehlah!Chhun--ê khòaⁿ ēkah--ê, in lóng kóng Hoatgí.

5:27 Thiaⁿ i kóng ~

Asêng sai sī Tâitionglâng ŏ͘ , taⁿ tī Hoatkok ū katêng, ū--lah i ū iáⁿphìⁿ kóng i ê kò͘ sū, i sī khuithâu ē kóng i sī "Asêng sai", chhun--ê tio̍h kóng Tionggí khah chē--ah, góa ētàng liáukái--lah.

2 Likes