Luisa ka-pi ê MENU

Gâu-chá, chiâⁿ pháiⁿ-sè, tī chiah teng-ki kháu-chō beh kò-gōa-goe̍h--a, chit-má chiah hoat-piáu thâu chi̍t phiⁿ bûn……

Góa ài lim-ka-pi, tiāⁿ-tiāⁿ chái-khí tī tōa-ê hù-kūn ê Luisa chia̍h chá-tǹg, mā lóng ēng Tâi-gí tiám-toaⁿ. Kú liáu-āu to̍h siūⁿ-kóng lâi kā in chò Tâi-gí pán-pún ê menu, chi̍t-kóa jī-sû ka-kī o͘-pe̍h-tàu, nā ū koh-khah-hó ê kóng-hoat mā chhiáⁿ sian-pái chí-kàu, to-siā!

Kiàn-gī bô-kâng-khoán ê soán-te̍k:
Lat-thé 力體 ---> La̍t-tè 力帝
Cappuccino ---> KA-PU ---> Kah-put-chì-ló͘ 甲不至惱 (請看答復內底ê討論)

Gī-tāi-lī 義大利 ---> Ì-ta-lī 意大利

Eng-kok 英國 ---> Eng-sit 英式

8 Likes

Lí hó, hoan-gêng lí lâi pho͘-bûn! :partying_face:

香草 chit-ê sû góa ū sió-sió kiàn-gī, lí chham-khó khòaⁿ-māi.
Chit-ê kháu-bī èng-tong sī chham Vanilla Extract, góa siūⁿ eng-kai ē-tàng hām pháng-tiàm/piáⁿ-tiàm kāng-khóaⁿ hō-chò Oa-ní-jín.

Sè-hàn thiaⁿ sī-tōa lóng án-ne kóng, āu--lâi o̍h Ji̍t-gí chiah khì chhōe goân-thâu, góa siūⁿ sī tùi Vanilla Oleoresin (Eng-gí) → バニラオレオレジン (Ji̍t-gí im-e̍k) → Oa-ní-jín (Tâi-gí choăn chhú "バニ/Vani" hām "sin/ジン").

Chóng-sī m̄-chai koh ū gōa-chē lâng bat chit-ê sû, siūⁿ--khí-lâi tām-po̍h-á siong-sim. :crying_cat_face:

3 Likes

Italytsitê國家台語應該是「意大利Ìtalī」。

若寫作「義大利」較是受著華語影響,因為「義」置華語已經變作[ʔ]母ah,猶毌過即字置台語是濁音[g]。若照華語落去翻,音會走掉。

Ta我揣無適合ê字,只好先用「大家ta-ke」ê「大」。

Caffè latteˈlat.te (珈琲摻牛ling)是意大利文,t無送氣,所以會使得用「力帝la̍ttè」。

共款是意大利文ê Cappuccinokap.putˈt͡ʃi.no會使號作「甲不之老Kap-put-tsi-nóo

Mexicoˈme̞çiko̞用「明喜哥mê-hí-ko」音會較近。

Wasabi是hit款青青ê,原料是山葵,抑mustard號作芥辣kài-lua̍h ,因為是無共款ê植物(芥菜ê籽)做ê。

English置tsia是「England ê」,毌是「Britain ê」(英國),翻作「英式Eng-sit」較適合。

5 Likes

To-siā lí kă hun-hióng chhōe jī-sû goân-thâu ê kè-thêng! :pray:

Góa leh siá ê sî-chūn mā-sī ū siūⁿ-tio̍h ài hō͘ hiān-tāi-lâng thiaⁿ-ū, khòaⁿ-ū ê ēng-hoat chiah-bōe tian-tò hō͘-lâng kám-kak Tâi-gí chiâⁿ phái o̍h, ēng Phang-chháu (芳草)eng-kai sǹg-sī khah kán-tan lí-kái ê jī-sû……

M̄-koh mā bián siong-sim--lah, tio̍h khah kut-la̍t kóng kap chhui-sak, kè-sio̍k kian-chhî lo̍h-khì!:muscle:

感謝你足認真回覆!:pray:

Ì-ta-lī (意大利)kap La̍ttè (力帝) 這兩字用法我贊成, 尤其sī “力帝” 漢字看起來mā誠有氣魄, 讚!:+1:

“甲不之老” kap “明喜哥” 我想若我 sī 店員可能閣 ài 開時間 kā 人客說明, 有淡薄仔較麻煩, 咱閣想看覓leh……

Wasabi-tiⁿ 我 sī 用華語平常時講話 ê 認知來號名, 一般講 Wasabi 就是 leh 講青色彼種ê, 講芥末大部份是食米國煙腸(Hotdog)kap tī Subway 選擇醬料 ê 時陣講“蜂蜜芥末醬“! 芥辣 sī 頭擺聽著!

Muffin 我是感覺對人客來講會當和”米國肉蓋“有基本 ê 分別認捌著會使--ah, 毋免傷計較精確性!毋過, 若是對食食文化誠重視 ê 人, 就較歹勢--ah! :grinning_face_with_smiling_eyes:

3 Likes

無客氣。w 因為進前有teh翻譯相關聯ê,所以tsah會注意著。

說明是免煩惱,因為我會記得menu面頂攏有拍英文。

毋過「甲不之老」ê選字誠實較麻煩,我是猶有想著別ê字:

  • 「不」以外koh有「pu̍t
  • 「之」我後來感覺「tsí」、「tsì」、「tsi」、「tsì」攏會使。
  • 問題出置 "no" ,是會使用 l/n 分未清楚(?)ê方式來用 l- ê字:lōolōolóo

像「甲不至惱」,看名就親像是「上好ê珈琲(甲等)啉落去就會予儂未煩惱」,到底,啉珈琲有ê時陣就是beh解憂ê。 :smile:

Mexico較折衷是會使用「墨喜哥」ah是「墨希哥」。:thinking:


(下骹ê內容較離題,會使得免插我www)

無法度,作tsi̍tê支持Scot獨ê儂,牴著有關英國物件ê翻譯時常擋未著,會想beh講幾句。XDDDDDDDD (與儂拖走

2 Likes

原來 sī 拄著翻譯專門ê朋友--ah, 真感謝你願意來kap我討論!:pray:

『甲不至惱』聽你解說了後, kui-ê文學層次有提昇起來--ne, 愈想愈有一種“禪機” ê 意味, 有夠媠! 我會記牢牢, 後擺一定 ài 共朋友分享這个講法! (拜服~

3 Likes

無客氣lah~ 想講即ê主題我有興趣,抑mā是翻譯,所以就作夥討論。 :smile:

Mā足道謝汝遮爾kah意「甲不至惱」:heart: 魯力ne~ (>w<)/

2 Likes

Nā-sī kóng beh hō͘ hiān-tāi-lâng khah hó lí-kái, góa siūⁿ mā ē-ēng-tit choăn iōng Vanilla im-e̍k Ba-ní-lah, chhan-chhiūⁿ Ji̍t-gí mā sī án-ne chhú-lí. In-ūi lán eng-tong ē-tàng ùi gōa-gí ti̍t-chiap hoan Tâi-gí, m̄-bián koh keng-kòe Hôa-gí chiah tio̍h. :nerd_face:

3 Likes

Tông-ì! Iû-kî sī chit jī Hôa-gí hoan liáu to̍h bô kài hó ·ah. Vanilla kiò 香草, ū-sî-chūn herbs mā kiò 香草...Tâi-gí m̄-bián tio̍h tòe in kiâⁿ.

1 Likes

Tha̍h-tú-á問gún媽,結果伊是用芥末kài-bua̍h / 芥磨kài-buâ(?) XD (記落來

1 Likes

Lí kóng-ê ū-iáⁿ! Nā-sī ēng phang-chháu tio̍h sī keng-kè Hôa-gí ê su-khó, tit-chiap kóng Vanilla ia̍h-sī Ba-ní-lah chiah ē tùi-tio̍h goân-pún ê mi̍h-kiāⁿ! To-siā lí ê hôe-hok!Kám-un--o͘h!:smiley:

2 Likes

2 Likes

Guālâi·ê mi̍qchia̍q ētàng ti̍dchiab liām guân-im tiō hó. Ngēbeq huane̍g kinpún bô lâng thiaⁿū.

Chō ko͘jī ài khólū chinsi̍d·ê chênghêng. Nābô, tiōsī chō sóng·ê niâ.

Nā guá lâi kóng ē sī:
pàstà (pasta)
bógò (burger)
la̍dtè/力帝 (latte)
Mó͘khà (Mocha)
Ka̍bpuchhínò͘ (Cappuccino)
bégò͘ (bagel)
siánwīchì (sandwich)

1 Likes

會使寫「伊打哩」哈哈哈

2 Likes

遮名真趣味 www

毋過「打」聲符「丁」,所以有鼻音作伊ê尾音,甘字典和「打」讀作「Táⁿ」。

是講我卻真正無想到猶有「伊」會使得用。0w0

2 Likes

「烏咖啡」koh ū kóng 清咖啡,ē-tàng bóng chham-khó.

6:00

2 Likes

Mā ū lâng kiò kapio͘.

2 Likes

“Táⁿ” 敢是 文讀音 ê 款?

遮我無甚清楚ne。 @@ 大部分ê字典攏無標是[文]抑是[白]。

2 Likes