Man-at-arms ê 翻譯

自頂擺听有人問廣世紀帝國 ê 翻譯問題了後、我是一直 leh 想 chit 項代志。不 koh chit-ê 計畫實在 kài 大、我 kan-na 會凍一 ê 一 ê 慢慢仔來。
今仔日着來介紹 Man-at-arms

Wiki 解說

A man-at-arms was a soldier of the High Medieval to Renaissance periods who was typically well-versed in the use of arms and served as a fully-armoured heavy cavalryman.[a] A man-at-arms could be a knight, or other nobleman, a member of a knight's or nobleman's retinue, or a mercenary in a company serving under a captain. Such men could serve for pay or through a feudal obligation. The terms knight and man-at-arms are often used interchangeably, but while all knights equipped for war were men-at-arms, not all men-at-arms were knights.

翻譯

Man-at-arms 是盛中世紀到文藝復興時代對有好家私、穿好甲 ê 重裝兵 ê 稱呼、一般是做重裝馬兵。Man-at-arms 有可能是騎士、其他層 ê 貴族、a̍h-sī 廣貴族.騎士 ê 從士、食勇長 ê 細漢。Chit 欵人會凍是提錢賣命、mā 會凍是照封建義務參軍。騎士 kap man-at-arms 定定相換用、所有 ê 騎士 lóng 會凍號做 man-at-arms、á 不 koh 不是每一 ê man-at-arms to 是騎士。

我 ê 想法

真趣味 ê 代志是、世紀帝國2 內底 kan-na kā 一 ê 初級 ê 步卒號做 man-at-arms、chit 欵問題 tī 世紀帝國 4 有改 ah、激做是所有 ê 重裝步卒 lóng 是 man-at-arms

所以、nā beh 做一 ê man-at-arms nā 不是有地位、着 ài 有錢、無、汝 kui 身軀 ê 家私 tó 位來?
Án-ne 翻譯 beh 譯做省?我 tī 台日內底 kan-na 尋着「兵家」是感覺卡有地位 ê、其他 ê 看欵 to 是普通 ê 兵卒 niâ。
算是咱台灣在來無 leh 分兵卒階級、所以 tú 着 chit 字是 kài gāi-gio̍h、án-ne 直接吸收 chit 字 mā 是一條路。

6 Likes

Góa teh siūⁿ, kám ē-tàng chioh Ji̍t-gí ê 足軽 (あしがる)lâi hoan-e̍k (Chiok-kheng).

Nā-bô tō chham-khó AoE2 lāi-té, man-at-arms ê Ji̍t-pún hoan-e̍k kiò 軍兵仔 (Kun-peng-á)

2 Likes