Measuring Up.

Chit-pún ang-á-chheh ū Tâi-gí ê ōe tī lāi-té.

5 Likes

Che sī siáⁿ-mih chheh?

Hō͘ chò Measuring up. Gín-á chheh. Kū-nî chhut-pán--ê. Thiaⁿ kóng put-chí-á chhut-miâ.

2 Likes