Mono space ê jī-kut

Kám ū bô-liāu ê ttf? Latex beh iōng. Chhōe bô hit-khoán tē-8-tiāu kap hô͘-lô͘-tiám lóng khǹg tī tio̍h ê ūi.

1 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.