若是一個人 Nā sī chi̍t ê lâng - Tâi-gí hì ê sin hong-keh

250px-I_Myself_Poster
Chit kúi kang chiah kā kū-nî chiok chhèng ê "Nā sī chi̍t ê lâng" khòaⁿ liáu. Chin-chiàⁿ chiok kah-ì.

Láu-si̍t kóng, kio̍k-chêng pún-sin bô te̍k-pia̍t chhòng-sin. Khó-lêng bē ha̍h múi chi̍t ê lâng ê bī. Góa khah ū kám-kak ê pō͘-hūn mā m̄ sī i ê tiōng-tiám XD Hō͘ góa hiah-nī kah-ì ê chú-iàu goân-in, sī in kā Tâi-gí chhú-lí chò kài pêng-siông ê chi̍t kiāⁿ tāi-chì. Í-chá nā sī ài choân Tâi-gí ê hì, nā m̄ sī teh kóng kó͘-chá ê kò͘-sū, tō sī peh-tiám-tóng hit chióng (góa khòaⁿ bē lo̍h-khì XD). Chit chhut ē tàng kóng sī Tâi-gí kio̍k ê sin hong-keh.

Tâm loân-ài, khai-káng, khui-hōe thó-lūn phang-liâu(芳療), tiám ka-pi... téng-téng lóng sī iōng choân Tâi-gí. Put-sî lām chi̍t kóa hôa-gí a̍h-sī Eng-gí niâ. Che tùi tī Tâi-pak chhut-sì tōa-hàn ê góa lâi kóng (sīm-chì sī tōa pō͘-hūn siàu-liân-lâng), lóng sī kài chió khòaⁿ--tio̍h ê chêng-hêng. Hì lāi-té ê siā-hōe eng-kai tō sī lán sim-bo̍k-tiong siōng lí-sióng ê Tâi-gí khoân-kéng.Sui-jiân khó-lêng m̄ sī ta̍k-ke lâng lóng kóng kah kài liàn-tńg, m̄ koh bē ū lâng in-ūi lí kóng Tâi-gí tō khòaⁿ khin lí.Tùi-hong kan-taⁿ ē chū-jiân èng lí Tâi-gí án-ne.

M̄ chai-iáⁿ tó chi̍t kang ē tàng tī hiān-si̍t sè-kài khòaⁿ--tio̍h leh?

Góa mā chin kah-ì i phìⁿ bóe ê koa↓

Khah bô kâng ê Tâi-gí koa. Kài hó thiaⁿ.

14 Likes

Chin-chiàⁿ sī lán sim-bo̍k-tiong lí-sióng ê Tâi-oân siā-hōe. :grin:
Chòe-kūn mā ū khòaⁿ tio̍h chi̍t chhut Tâi-gí ê "to͘-chhī ài-chêng-kio̍k",thiaⁿ kóng chiok chōe siàu-liân-lâng kah-ì.

9 Likes

Chit chhut góa mā ū thiaⁿ lâng thui-chiàn. Soah khì hō͘ bē-kì-tit. To-siā lí kā góa thê-chhéⁿ. Ū êng ē lâi khòaⁿ!

3 Likes

chit tshut hì guá mā tsiânn kah-í :heart_eyes:
Sīm-tsí sī lia̍t tsit tiunn kua-tuann lâi piáu-tat kám-tōng ê sim-tsîng。
tsiàu guá tuì sin-khu-pi ê Kuan-tshat ,ū-iánn tsin tsē lâng tng-teh ha̍k-si̍p án-nuá tsi̍t-ê-lâng hó-hó sing-ua̍h。

Tsi̍t-ê-lâng ê tsing-tshái:上tah-sim ê kua-tuann

Ah m̄-koo khuànn lâi-tíng só kóng ê iu-tiám kánn-ná sī kah 公視tâi-gí台 & 華視 tsit kuí nî ū iòng sim tsè-tsot ū kuan-hē,nā án-ne suà-loh-lâi hit kuí tshut lōng ē-sài tshì-khuànn-māi。

2 Likes

Lí ê koa-toaⁿ chiok chán--ê!!! Khó-lêng sī in-ūi pún-sin keng-giām kah lú chú-kak bô kâng, lí kéng--ê gō͘ ê chú-tê tian-tò hō͘ góa khah ū kám-kak.

Hèⁿ, góa siōng-sin Kong-Sī kah Hôa-sī nn̄g tâi sin ê Tâi-gí kio̍k it-tēng ē hō͘ ta̍k-ke chiok kî-thāi :)

2 Likes

Ū lí tsiah ka̍h-ì guá mā kám-kap siá ka ū kè-ta̍t :heart:Kī-sit guá jīn-uî 「tsi̍t-ê-lâng」ê uē-tê it-tīng ê lū-lâi-lū tshìng。sè-hàn bô i ,siàu-liân bô phuānn,tuā-han hun-hun-ha̍p-ha̍p,tuong nî hun pâng,tsia̍h-lāu sit phuānn bô uá⋯⋯tō kî-thaī suà-loh-lâi ê hó hì lah :sparkles: