Nā "Tâioânōe sī góa ê kokgí." Siănséⁿ ē ánchóaⁿ kà?

Nā Tâioân sī 1 ê kokka, lán pah kang pah gia̍p sengoa̍h ji̍tsiông lóng kóng Tâioânōe ā.
Tǐ chit khoán khoânkéng, lán teh o̍h LMJ ê sî, ha̍khāu siănséⁿ ē ánchóaⁿ kà?
Pílē kóng kám ū suiàu kà chitmá chōe chōe lâng teh o̍h Tâibûn ê sî lóng ē khì kì ê "piàn tiāu kuichek?"
Kám sī hun "chúim" "bóim" lâi kà?

Kám ū lâng bat chhì kòe à?

2 Likes

Sui-jiân tùi Tâi-gí khò ê kà hoat bô gián-kiù, m̄-koh siūⁿ-beh hôe-èng Kok-gí khò ê siūⁿ-hoat.
Bo̍k-chêng "Kok-gí khò" taⁿ kà Hôa-gí kî-si̍t kám bô ûi-hiàn?
Kok-gí khò kám m̄ sī èng-kai hō͘ ha̍k-seng soán-te̍k beh o̍h só͘-ū kok-ka gí-giân lāi-té ê tó chi̍t chióng?
Ū hoat-lu̍t piáu-bêng Tâi-oân kok-ka gí-giân sī tó kúi chióng--ah, m̄-koh kám ū hoat-lu̍t kui-tēng Kok-gí khò taⁿ ē-sái kà Hôa-gí niā-niā? Án-ne eng-kai ū ûi-hoán "só͘-ū kok-ka gí-giân tē-ūi pêng-téng" ê gî-lū, mā ū Kàu-io̍k-pō͘ chhōa-thâu kî-sī kî-thaⁿ Kok-ka gí-giân ê chong-hong, kám m̄ sī?
Gí-giân thoân-thé kám ē-tàng thê-khí class action sò͘-siōng?