Ngē-táu ê 濁音

tsa暗guá咧聽tâi-bûn ê podcast時,
聽tio̍h(kann-ga̍k)這ê詞,
guá進前sī無聽kuè這ê詞,
毋koh ē tàng臆ê出來ì-sù,
就suî起床tshâ字典,
無毋著(kann-ga̍k)真正sī監獄ê ì-sù。

今仔日guá念這ê詞予guá牽手聽,
伊甲guá剾洗káng,
你發音遮爾無piau-tsún,
nā-sī出去共人講,
it-tīng會予人笑sí,
guá真毋甘願。

kám有人知影台文濁音beh按怎liān-si̍p?

感謝

3 Likes

Ùi bêng-pe̍k i án-choáⁿ lô khí.

3 Likes

Ngē-táu, pháiⁿ-pháng. Bô, khùn-lân mā khah iâⁿ.

2 Likes

Tâi-lâm mōe-á kà ê hong-sek kài hó chhiò, ē-sái chham-khó khòaⁿ-māi

2 Likes

Chit hong-bīn góa ke-kiám ū keng-giām :sweat_smile: Góa ê chhiú-tōaⁿ tō sī: chhōe chi̍t kóa khah ū nāi-sim koh ē tàng hun chheng-chhó lô im chha-pia̍t ê pêng-iú... Koh lâi tō ti̍t-ti̍t liān-si̍p kúi cha̍p pái, kúi pah pái...

Thâu pō͘, lí ē chai-iáⁿ "chèng-khak" ê im si án-chóaⁿ, m̄ koh kóng bē chhut lâi. Āu--lâi, kóng khah bān ê sî-chūn, kóng ē chhut lâi. Bóe-·a khah ē chū-jiân kóng chhut chèng-khak ê im. Góa kàu taⁿ tiāⁿ tiāⁿ ka-tī teh thau liān-si̍p ·a.

8 Likes

Nā chèng-keng chhōe bô pêng-iú, 萌典 kā i phah lí beh ài thiaⁿ--ê, tòe leh liām mā sī hó hong-hoat.

https://www.moedict.tw/'%E7%9B%A3%E7%8D%84

2 Likes

Chit-ê iáⁿ-phìⁿ ū ēng sī-kak-hòa ê hong-sek kái-soeh lô-im, hō͘ lâng chai-iáⁿ "án-chóaⁿ lô".
Hoān-sè mā ē-tàng chiàu i só͘ kà, lo̍k ka-tī ê siaⁿ-im ēng nńg-thé gián-kiú khòaⁿ-māi. Ná án-ne liān-si̍p tiâu-chéng, mā ná chhōe lâng tàu thiaⁿ giām-siu kai-tōaⁿ sêng-kó.

3 Likes

感謝先覺tap-hok,講實在的,beh khuànn-ū全羅,guá mā beh 用真濟sî-kan,guá 愛足tsia̍p liān-si̍p。

4 Likes

Khòaⁿ to̍h koàn-sì慣勢--lah, kî-si̍t其實 góa ē-hiáu會曉 siá Tâi-bûn台文 1 tang gōa niâ.
Chò-hóe做伙 lâi ha̍k-si̍p學習 :grin:

4 Likes

Lí ētàng chhuē chi̍dkuá ji̍bsiaⁿ chiab bô siaⁿbú ·ê jī ê ko͘jī(word) lâi liām.

Phìlūnkóng: a̍bá(盒仔), téngji̍dá(頂日仔), atog'á(阿啄仔)

Hō͘ nââu kuànsì sog·khí·lâi ê kámkag.

Ū chi̍t-ê hong-hoat: Iōng Liân-lô (Chi̍t-ê sû-lūi tiong, thâu-chi̍t-jī sī ji̍p-siāⁿ, ia̍h-sī āu-piah ê jī iōng p,t,k,ng khí-thâu).

Khip-á : Si̍t-chè ê im ē piàn-chò "Khī-bá".
Khak-á : Si̍t-chè ê im ē piàn-chò "Kha-gá".
Ē-keng-á : Si̍t-chè ê im ē piàn-chò "È-kēng-ngá".

Lí lâu-téng hit ūi tiō sī ka-tī kā Lô-má-jī ti̍t-chiap ōaⁿ chò siá hia ê lô-im :joy:

2 Likes

Liān-si̍p to̍h liān-si̍p, to bô leh chò-chhat kóng?Thah tio̍h ng-ng-iap-iap?

1 Likes