Niau-á siā-sín

Góa khiàm lâng kā góa tàu khoàⁿ, pò góa khiàm-tiám.

Hoan-e̍k tī chia http://gandalf.humanistic.org/~luibenghan/poj-pdf/niau-a-sia-sin.pdf

Goân-bûn tī chia Cat Pictures Please by Naomi Kritzer : Clarkesworld Magazine - Science Fiction & Fantasy

2 Likes

Chha-put-to 7+ siâⁿ ê koan-chiòng lóng ùi chhiú-ki-á lâi. Ah chit ê PDF tī chhiú-ki-á lāi khah bô hoat-tō͘ hó-hó-á tha̍k, in-ūi bûn-jī ta̍k chōa chiok khoah. (Letter chóa + 1" margin.)

Kiàn-gī ōaⁿ chhiú-ki-á tha̍k khah ū ê chhùn-chhioh (A5), bô ti̍t-chiap kā lōe-iông tah ·kòelâi chia.

2 Likes

Chit phiⁿ sió-soat kài hó-khòaⁿ! Góa hán-ti̍t tha̍k science fiction, só͘-í ìn-siōng tō chhin-chhiūⁿ lāi-té só͘ siá: iú-koan AI ê chok-phín tāi-pō͘-hūn lóng sī kā in siá chò siâ-ok ū iá-sim ê kak-sek. Chit-phiⁿ khiok m̄-sī kan-na kā AI ê li̍p-tiûⁿ siat-kè chò chiàⁿ-phài nā-tiāⁿ, koh ēng niau-á siòng-phìⁿ chit-ê goân-sò͘ ka-thiam chhù-bī chē-chē.

Kóng ·lâi AI mā sī jîn-lūi khí-chō ·ê, soah hiâm jîn-lūi siuⁿ sô. Che kî-si̍t ū kóa tō-lí: góa siá chi̍t tōaⁿ thêng-sek lâi hun-sek góa ê si̍t-giām sò͘-kì, goân-lí góa lóng chai, ài góa ēng chhiú sǹg mā sī chiâⁿ piàⁿ. Che lí-lō͘ ēng-lâi khòaⁿ lâng tī seng-oa̍h tang-tiong só͘ chò ê koat-tēng mā sio-siāng: khêng-si̍t lán ke-kiám mā chai-iáⁿ án-ná chò tùi ka-tī siōng hó, chiah ē siat-kè chit-khoán AI, m̄-koh che kah si̍t-chè hêng-tōng iû-goân sī nn̄g hāng tāi. Tiān-náu ē-sái thè góa sǹg si̍t-giām sò͘-kì, m̄-koh bô hoat-tō͘ thè lán kòe lán ê jîn-seng, che sī siōng tōa ê cheng-chha.

Góa mā khì kā goân-bûn tha̍k liáu, kám-kak lí hoan kah chiâⁿ hó. Ū chin chē só͘-chāi bô kóng kài hó e̍k, góa mā chù-ì ·tio̍h lí bô kā goân-bûn tòe tiâu-tiâu, m̄-koh hoan ·chhut ·lâi ê hāu-kó ū sio-siāng. Tû-liáu chi̍t-kóa Bí-kok tē-miâ kah bûn-hòa ê ēng-sû pún-té tō bô-hoat-tō͘ siám, bô siáⁿ kám-kak teh tha̍k hoan-e̍k chok-phín. Ūi-tio̍h góa ka-tī Tâi-gí sû-lūi bô-kàu, tha̍k ê kòe-thêng put-sî tio̍h chhiau sû-tián. M̄-koh o̍h-tio̍h bē-chió sin sû, koh sī tha̍k cheng-chhái ê kò͘-sū, kám-kak chiok móa-chiok ·ê. To-siā lí ê hoan-e̍k!

Tī chia.

http://gandalf.humanistic.org/~luibenghan/poj-pdf/niau-a-sia-sin-a5.pdf

2 Likes

Góa tha̍k liáu ·a. Góa chin kah-ì SciFi, lí mā hoan liáu chiâⁿ hó, m̄ koh chit ê kò͘-sū chin-chiàⁿ m̄ sī góa hèng ê khoán.

Góa chiâⁿ hi-bāng ū Tâi-bûn goân-chok chhiūⁿ Ringworld, Ender's Game, hit khoán "kui ê ú-tiū" ê kò͘-sū. :joy:

Lí kám bat tha̍k kòe Ender's Game āu-1-pún? Hō chò Speaker for the dead. Phēng Ender's Game khah chán. Góa khah kah-ì hit-khoán kóng jîn-sèng khah chōe kòe kóng kho-ki hit-khoán kó͘.

1 Likes

Góa sī kóng kui ê hē-lia̍t