Nikola Tesla

Nikola Tesla : "I don't care that they stole my idea. I care that they don't have any of their own."

我無塊要緊講因共我个想法偷去。我要緊个是因根本着無想法。
Góa bô leh iàu-kín kóng in kā góa ê siūⁿ-hoat thau--khì. Góa iàu kín--ê sī in kin-pún to̍h bô siūⁿ-hoat."

1 Likes