Paiwan Wiki Mûi-thé Siā-thoân

djavadjavay a masantalj! na masengseng amen a venecik tua pinayuanan i tua tja wiki nua pinayuanan tucu. sa, izuanga a tja "User Group." Veciki tua pinayuanan!

pacunu taicu:

Tâi-bûn:

Ta̍k-ê hó! Gún chit-chūn teh chhòng Paiwan ê Wikipedia, ū sin sêng-li̍p chi̍t ê siā-thoân (User Gro͘p). Nā ū hèng-chhù, hoan-gêng lâi chham-ka, tàu-tīn ēng Paiwan gí siá WIki.

3 Likes