Pán-bīn ê būn-tê


Tī iphone safari ē-kha lóng ē cháu-cheng, Chioh phái chhiâu.

2 Likes

咁有別人仝欵个問題?我無愛訪iphone

2 Likes

Góa khòaⁿ-khí-lâi sī in-ūi PhahTaigi su-li̍p-hoat ê koân-tō͘ pí hē-thóng ê su-li̍p-hoat koân, chō-sêng chhiú-ki-á téng-koân hián-sī ê khong-kan bô-kàu.
Góa ū chhì tiâu-chéng, m̄-koh m̄-chai-iáⁿ @aióng kám ē-sái ka CSS styles?
Nā-sī ē-sái, mâ-hoân ka:

body.ios-safari-composer-hacks #reply-control.open {
    overflow-y: auto;
}
body.ios-safari-composer-hacks #reply-control.open .reply-area {
    min-height: 250px;
}

Án-ne èng-kai to̍h bē chek chò-hóe ah :slightly_smiling_face:

2 Likes

@KIKI Lí sī-m̄-sī ū kāng-khoán būn-tê?

2 Likes

Tio̍h! Góa mā iōng iPhone, góa ê chhiú-ki-á m̄-nā pháiⁿ chhiâu niā, keyboard koh put-sî chhi̍h bē tín-tāng😖
Góa chit-má nā beh phah-jī, to̍h ài seng khì memo phah soah chiah copy kòe--lâi.:disappointed_relieved:

3 Likes

這馬拍字欄位有卡正常,sī-m̄-sī 有改過 CSS?不過,邊仔出現ê這个敢著?

1 Likes

Góa ū ka CSS, kám ē ēng tit?

2 Likes

邊仔會出現我拍个字敢是正常?

⋯⋯
家己解決:

1 Likes

Góa khòaⁿ khí-lâi ū chèng-siông ah, to-siā! :bowing_woman:
Chhiáⁿ ta̍k-ke mā koh chhì-khòaⁿ-māi~

4 Likes