Pe̍h-ōe-jī Chhùi-chhiⁿ bāng 白話字翠青夢

未命名-1 拷貝

[Í-hā以下 lóng-bô攏無 kóng tio̍h講著 kio̍k-chêng劇情 :slightly_smiling_face:]

Pêng-iú朋友 ū-tang-sî-á有當時仔 chò pian-chi̍p編輯 ê khang-khòe工課,
ē hō͘ chhōe khì sím-cha審查 chok-phín作品,
chòe-kīn最近 i sím chi̍t-pún一本 Pe̍h-ōe-jī白話字 ê ang-á-chheh尪仔冊,
sím liáu to̍h chheh sàng hō͘ góa tha̍k.

Che góa thâu-chi̍t-pái頭一擺 tha̍k Pe̍h-ōe-jī白話字 ê ang-á-chheh尪仔冊,
lāi-té內底 Hàn-lô漢羅--ê,
tha̍k khí-lâi起來 chin khin-sang輕鬆.
Kóng--ê chi̍t-ê一个 khó-kó͘考古 ha̍k-ka學家 ùi bī-lâi未來 cháu tńg-khì轉去 kòe-khì過去,
kah Má Ngá-kok馬雅各 bo̍k-su牧師, Pa Khek-lé巴克禮 bo̍k-su牧師, Tēⁿ Khe-phuàn鄭溪泮 bo̍k-su牧師, Chhòa Pôe-hóe蔡培火 sian-seⁿ先生 chit-kóa這寡 lâng se̍k-sāi熟似,
khóaⁿ-tio̍h看著 in án-chóaⁿ按怎 thui-sak推捒 Pe̍h-ōe-jī白話字 ê kò͘-sū故事.
In-ūi因為 Tâi-oân bûn-ha̍k-koán台灣文學館 chhut-pán出版--ê,
pún-lâi本來 siūⁿ-kóng想講 lāi-iông內容 ê chiok bô-liâu無聊,
m̄-koh毋閣 góa siūⁿ--ê chhù-bī趣味 chin-chē真濟,
chí-sī只是 kám-kak感覺 siūⁿ-beh想欲 kóng tio̍h ê mi̍h-kiāⁿ物件 siuⁿ-chē傷濟,
kiat-kó結果 ū--ê kio̍k-chêng劇情 an-pâi安排 kah khah chū-jiân自然 :sweat_smile:
Khòaⁿ liáu góa chiah thâu-chi̍t-pái頭一擺 khì chhōe "Tâi-oân-chhùi-chhìn台灣翠青" lâi thiaⁿ,
khak-si̍t確實 chin hó-thiaⁿ好聽,
che góa chhōe-tio̍h揣著 siu-im收音 khah ê pán-pún版本,
ū hèng-chhù興趣 ê lâng ē-tàng會當 thiaⁿ khòaⁿ-māi看覓:

Nā-sī若是 siūⁿ-beh想欲 chit-pún這本 ang-á-chheh尪仔冊 lâi khòaⁿ,
ē-tàng會當 chham-khó參考 pán-koân版權 ia̍h téng-koân頂懸 ê chu-sìn資訊:

4 Likes