Pí-jia̍t 比熱 Hinetsu

比熱愈高个物件、温度卜乎升着愛加開卡多能量。
Pí-jia̍t lú koân ê mi̍h-kiāⁿ, un-tō͘ beh hō͘ seng to̍h ài ke khai khah chē lêng-liōng.

卜共馬鈴薯炠乎熟、愛加開卡多時間。卜共俗紡哄乎燒、幾十秒仔着會使得。
Beh kā má-lêng-chî sa̍h hō͘ se̍k, ài ke khai khah chē sî-kan. Beh kā sio̍k-pháng haⁿh hō͘ sio, kúi cha̍p bió-á tio̍h ē-sái--chit.

不久、馬鈴薯炠乎熟了、共勸一困仔、云那燒燙燙、未氣乎冷去。俗紡卜哄乎燒是加眞快、總是嗎一時仔着隨冷去。
M̄-kú, má-lêng-chî sa̍h hō͘ se̍k liáu, kā khǹg--chi̍t khùn--a, ûn-ná sio thǹg-thǹg, bē khì hō͘ léng--khì. Sio̍k-pháng beh haⁿh hō͘ sio sī ke chin khoài, chóng--sī mā chi̍t-sî-á to̍h sûi léng--khì.

听意講、帶治北極个人會炠卦馬鈴薯来袋治轆袋仔底、目的是卜愛保持身体温暖。按呢共听起來閣成有汝。
Thiaⁿ-í kóng, tòa tī Pak-ke̍k ê lâng ē sa̍h kóa má-lêng-chî lâi tē tī lak-tē-á té, bo̍k-te̍k sī beh ài pó-chhî sin-thé un-loán. Án-ne kā thiaⁿ--khaih koh chiâⁿ ū lí.

無人塊哄俗紡来袋燒、俗紡哄燒了、一下仔着冷去。馬鈴薯炠熟了、卡下擋。袋轆袋仔嗎卡會燒、啊腹肚飫嗎通壬来食。
Bô lâng leh haⁿh sio̍k-pháng lâi tē lak-tē-á tē sio, sio̍k-pháng haⁿh sio liáu, chi̍t-ē-á to̍h léng--khì. Má-lêng-chî sa̍h se̍k liáu, khah ē tòng, tē leh lak-tē-á mā khah ē sio, á bak-tó͘ iau mā thang jîm lâi chia̍h.

2 Likes