pinaiuanan

djavadjavay a mapulat! ainu a nu kakituluan tua tja kai a pinaiuanan? kitulu aken tua pinaiuanan i 師大 tucu.

ta̍k-ke hó! Lín tī tó-ūi o̍h pinaiuanan? Chit-má góa tī suhoān tāi-ha̍k o̍h pinaiuanan.

7 Likes

Góa chhiú-thâu bô hit-ê chu-goân kap khoân-kéng thang-hó o̍h, m̄-koh chìn-chêng hō͘ Abao ê im-ga̍k khan ·khì, ū chhōe chi̍t-kóa chu-liāu siūⁿ-beh liáu-kái ·chi̍t ·ē, chhōe-tio̍h chit-ê cheng-chhái ê pîn-tō:

Lāi-iông tû-liáu kà Pinaiuanan, mā kài-siāu in ê bûn-hòa. Gí-giân pō͘-hūn sui-jiân iáu-sī tio̍h kō͘ Hôa-gí, m̄-koh ē-sái thiaⁿ-tio̍h bē-chió kui kù, kui tōaⁿ ê tùi-ōe, m̄-sī chi̍t, nn̄g ê sû nā-tiāⁿ. M̄-koh góa bô o̍h ·kòe mā bô se̍k-sāi ē-hiáu kóng ê lâng, só͘-tì chú-iàu sī khòaⁿ bûn-hòa ê pō͘-hūn. Lí nā ū teh o̍h, hoān-sè ē kám-kak chin ū pang-chān!

5 Likes

Chit tâi chiok chán, èng-kai ài chhōe i lâi Chia̍h pá ·bē! :grin:

3 Likes

Hó! To-siā, khoàⁿkhí-lâi chhiau chán ê!

2 Likes

Mapulat nu ayain, manu mapuljat su ayain?

1 Likes

ui ui, sa mapuljat a ku ayain, masalu!

djavadjavay! na venecik amen (tiaken kata nia kina kata nia sinsi) tua anemanema i wikipedia incubator na pinaiuanan. nu sanguaq, veciki sun?

aicu a inuan a tja sinivecikan:
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Special:PrefixIndex/Wp/pwn

2 Likes