POA̍T JIÁ PHO LÔ BI̍T TO SIM KENG

koan chū chāi phô͘ sat、hêng chhim poa̍t jiá pho lô bi̍t to sî、chiàu kiàn ngó͘ ùn kai khong、tō͘ it chhè khó͘ eh、sià lī chú、sek put īⁿ khong、khong put īⁿ sek、sek chek sī khong、khong chek sī sek、siū sióng hêng sek、e̍k ho̍k jû sī、sià lī chú、sī chu hoat khong siòng、put seng put bia̍t、put káu put chēng、put cheng put kiám、sī kò͘ khong tiong bû sek、bû siū sióng hêng sek、bû gán ní phīⁿ chi̍h sin ì、bû sek seng hiang bī chhiok hoat、bû gán kài、nái chì bû ì sek kài、bû bû bêng、e̍k bû bû bêng chīn、nái chì bû nó͘ sú、e̍k bû nó͘ sú chīn、bû khó͘ chi̍p bia̍t tō、bû tì e̍k bû tit、i bû só tit kò͘、phô͘ thê sat tó͘、i poa̍t jiá pho lô bi̍t to kò͘、sim bô khòa gāi、bô khòa gāi kò͘、bô ū khióng pò͘、oán lī tian tò bāng sióng、kiù kèng liap phoân、sam sè chu pu̍t、i poa̍t jiá pho lô bi̍t to kò͘、tit a nó͘ to lô sam biáu sam phô͘ thê、kò͘ chai poa̍t jiá pho lô bi̍t to sī tāi sîn chiù、sī tāi bêng chiù、sī bû siōng chiù、sī bû téng téng chiù、lêng tû it chhè khó͘、chin si̍t put hi、kò͘ soeh poa̍t jiá pho lô bi̍t to chiù、chek soeh chiù oa̍t、kia̍t tè kia̍t tè、pho lô kia̍t tè、pho lô cheng kia̍t tè、phô͘ thê sat pô o。

5 Likes

Ū kàu lī-hāi! :+1: :+1: :+1:

2 Likes

He bô sáⁿ--lah

2 Likes

Chhiáⁿ-mn̄g sim-keng ê goân-chok tùi toeh lâi--ê?Lán chit-má ê sim-keng kám-sī hàn-jī liām Tâi-gí im?

2 Likes

'uì印度來ê。毋過有學者認為是源自中國,但是我感覺應該是印度來ê tsah 著。

2 Likes

Sim-king kî-si̍t ū káu-tsióng huan-i̍k.

prajñāpāramitāpoa̍t jiá pho lô bi̍t to

gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhākia̍t tè kia̍t tè、pho lô kia̍t tè、pho lô cheng kia̍t tè、phô͘ thê sat pô o

án-ne ē-tàng khuànn-tshut-lai tâi-gí sim-king ê huat-im toh-uī tsáu--khì ah

1 Likes

【對照】般若波羅蜜多

梵文 prajñāpāramitā

廣韻 Puɑt ȵʑi̯a puɑ lɑ mi̯ĕt tɑ

台文 Pua̍t ziájiá pho lô bi̍t to

華語 Puó Žò puó luǒ mî tuó


【對照】揭諦揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。

梵文 gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

廣韻 gi̯ɛt-tiei gi̯ɛt-tiei, puɑ-lɑ-gi̯ɛt-tiei, puɑ-lɑ-səŋ-gi̯ɛt-tiei, bʱuo-dʱiei-sɑt-bʱuɑ-xɑ

台文 kia̍t-tè kia̍t-tè, pho-lô-kia̍t-tè, pho-lô-seng-kia̍t-tè, phô͘o-thê-sat-pô-ho

華語 kit͡ɕěh-tî kiěh-tî, puó-luǒ-kiěh-tî, puó-luǒ-sóng-kiěh-tî, Phû-thî-sâ-puó-xó


tsi̍tê華語發音。(想著以前佮儂討論過台語誦經較好,因為台語有入聲字,mā有ki-tsitê音。)

2 Likes

siōng-bué上尾 tsit ho guân lâu-tsú樓主 siá-tsò寫做 o。svāhā i̍k-tsò譯做 ho khah tio̍h

1 Likes