POJ iōng tōaSiáJīBú lâi chhúTāi liânUi̍hHûHō kám ēSái?

Che káⁿNá lóng bô khòaⁿTio̍h ū lâng tīLeh thóLūn,
tio̍h siūⁿBoeh thóLūn khòaⁿMāi kám ēSái?

1 Likes

Kánná bat khòaⁿ ·kòe, chiok kú íchêng.

1 Likes