POJ Tâi-gí-siā - LINE ê siā-kûn kong-lêng

Chòe-kīn tú-á-hó chù-ì tio̍h LINE ū chi̍t-hāng "Siā-kûn" ê kong-lêng ( Tī Eng-bûn ê pán-pún ká-ná kiò Open Chat? ) chiū siūⁿ-kóng lâi khai-pān chi̍t-ê iōng Pe̍h-ōe-jī ê Tâi-gí Open Chat. M̄-chai-iáⁿ kám ū-lâng ū hèng-chhù. Góa seng kā bāng-liân-á khǹg chia, nā ū-lâng siūⁿ-beh ji̍p-lâi chiū kā tiám--loeh. ^^

LINE Siā-thoân - POJ Tâi-gí-siā
image

5 Likes