Ruby 字會使按呢用?

Kî-si̍t che ang-á chheh sī tiāⁿ khòaⁿ--tio̍h, ē-kha sī góa ka-tī siūⁿ ê lē.

親愛pe̍h-chhi顧客àu kheh 汝好, 汝 个 批評lû siâu指教hó͘ lān, 阮 攏 收著--ah, kài 諒早tu̍h-lān 替你 lí tìⁿ 處理m̄-chaiū 感謝kàu hoân

Án-ne chin-chiàⁿ phah ū-kàu kú!
Tong-jiân sī it-tēng ū koh lú chhù-bī ê siá hoat lah, kám beh lâi chò-hóe sńg khòaⁿ-māi?

14 Likes

會講koān-téng kah 語的ē-kha siá 以為他bô-kāng-khoán 很會ē-tàng 讀台phiàn--lâng neh

Ū-tang-sî-á góa ēng tiong eng chū-ngó͘ kài-siāu ê sî-chūn tiong-bûn kah Eng-gí kóng bô-kāng-khoán ê mi̍h-kiāⁿ; kan-na thiaⁿ ū nn̄g-chióng gí-giân ê lâng ē-tàng thiaⁿ-tio̍h choân-pō͘ góa siūⁿ-beh kóng ê ōe!

6 Likes

後遍Siōng-hó mài 閣來 ŏ͘ !

Chit-ê ēng-hoat góa kah-ì. XDDDD

5 Likes

若是mài-koh kóng 不懂siannh-mih 台語文lô-má-jī tsin 參考pháinn-o̍h 用到kám-sī aa bb cc lóng 這句khuànn-bô

4 Likes

phah góa,我? góa chiok thiàⁿ--e愛你 neh!

3 Likes

kám-kak ū tsi̍t-tiám-a M.

2 Likes

Koh siūⁿ tio̍h 1 kù

逐个攏嘛知影我是紳士piàn-thài

6 Likes

ē hiáu khòaⁿ Tâi-bûn chin-chiàⁿ ē-sái hó hó mē lâng.... :grinning:

1 Likes

Mē--lâng khah tio̍h

Hoan-gêng lí mā lâi ka-ji̍p chia̍h pá bē ^^

1 Likes