Sa-khá-mó͘-toh Liò-mà kòa chhùi-am.

Kin-á-ji̍t àm-sî chhut-mn̂g khì Shinakawa(品川) chia̍h-pn̄g, tú-hó keng-kòe Sa-khá-mó͘-toh Liò-mà(坂本龍馬) ê tiau-siōng, hoat-kiàn i mā ū kòa chhùi-àm, kah ta̍k-ke hun-hióng :laughing:

4 Likes

Hoe-chháu koh chin phāⁿ neh!!

3 Likes

Góa kám-kak iōng hàn-jī tha̍k jı̍t-pún ê lâng-miâ tē-hō-miâ sī pháiⁿ hoàn-sì. Tio̍h án-ne siá.

Sa-khá-mó͘-toh阪本 Liò-mà蘢馬,

m̄-sī Pán-pún Liông-má.

3 Likes

To-siā chí-kâu.
Góa ka-kī mā tiāⁿ-tiāⁿ m̄-chai beh án-chóaⁿ chhú-lí chit-khoán būn-tê.
Chhiūⁿ-kóng chi̍t-kóa tē-hō-miâ kî-si̍t Tâi-oân-lâng í-keng chin koàn-sì liām hàn-jī.
Hó-pí kóng Tang-kiaⁿ, Tāi-pán, Pak-hái-tō t.t.

2 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.