Sengtiâukî

Hoangêng iúchì lâi làukhùi
Sengtiâukî

O͘h lí kám ū khòaⁿkìⁿ tī phahphúkng sî lán hoanho͘ ê hit ki kî
Kîá téng khoankóng ê hoâiⁿchōa kap thiⁿchhiⁿ tī phàuhóe tiongkan iāⁿiāⁿpoe.

Phàuá kap thiⁿténg po̍kchà ê kngiáⁿ
hō͘ lán chaiiáⁿ kîá iáu koh tī hiah

Lí kám ū khòaⁿkìⁿ sengtiâukî
Tī chūiû ê kok kap ióngchiá ê kò͘hiong iāⁿiāⁿpoe?

2 Likes