Siáⁿ-mih sī "生that"?

Chêng chi̍t-chām tha̍k 清文 ê sió-soat chok-phín "Phah面者", tha̍k-tio̍h chit-tōaⁿ si̍t-chāi hō͘ lâng sim-lāi hi-bî:

Chit-má bē-chió phì-siùⁿ Tâi-oân-ōe ê lâng, kî-si̍t chhù-lāi mā-sī kóng Tâi-gí ·ê...che ū-iáⁿ pháiⁿ-pháng, iáu-sī tio̍h chiàu-khí-kang phah-piàⁿ.

Chia ū chi̍t-ê só͘-chāi m̄-bat siūⁿ-beh chhéng-kàu: ín-bûn tang-tiong ê 生that sī siáⁿ ì-sù? Kám ē-sái lâi chi̍t kù khòaⁿ án-chóaⁿ ēng?

Khòaⁿ chêng-āu-bûn èng-tong tiō sī seⁿ, iúⁿ-chhī, io, chit-khoán ì-sù. Chóng ·sī, góa bat chhiau ChhoeTaigi, Tâi-gí-bûn Concordance lóng bô chhōe-tio̍h 生that chit jī, siūⁿ-beh liáu-kái khah siông-sè, lâi chia kā lia̍t-ūi chhéng-kàu.

2 Likes

生that就是生囝,通常是siūⁿ氣ê氣話,有時激伍仁mā會按呢用

5 Likes

To-siā! Siūⁿ-beh koh ke mn̄g ·chi̍t ·ē: "that" sī siáⁿ ì-sù?
Tī ín-bûn lāi-té ê ēng-hoat "Tâi-oân-lâng seⁿ-that ·ê", káⁿ-ná "seⁿ-that" sī chi̍t-ê siang-im-chat tōng-sû? Āu-piah kám ē-sái chiap tùi-siōng?
"Lín chó͘-má seⁿ-that hia-ê kâu-sí-gín-á..." án-ne ēng kám ē-thong?
M̄-koh góa m̄-chai "that" sī siáⁿ ì-sù, tiō m̄-chai kám ē-tàng án-ne tàu :rofl:

生that是一个詞,bē-tàng拆開用。欲按呢用會當,語言佮人仝款是活·ê,若對話,人siūⁿ氣,語詞亂用亂tàu是真自然。我個人感覺描寫就ai講就語法;that góa siūⁿ sī seⁿ ê siong-hoán-sû :kiò lâng mài kóng-ōe :lí kā góa that·khí·lâi

1 Likes