[Sin-si] Ká-sú góa ū chi̍t tâi sin peng-siuⁿ

Bô teh kóng siáⁿ-mih ká-sú
In-ūi góa chin-chiàⁿ ū chi̍t tâi sin peng-siuⁿ
Sûi kā góa chia̍h chhun ê chhài khǹg ji̍p-khì lāi-té
Ū-lâng hoán-tùi, to̍h kā in tok-tok ·leh mā peng ·ji̍p ·khì
Che sī góa ê sin peng-siuⁿ m̄-sī in ê
Góa siūⁿ-beh té siáⁿ lóng sī góa ê tāi-chì

Góa chit-ê lâng chin hó-sim
Ē tàu iúⁿ-chhī bô pē-bú ê gín-á
Tong-jiân sī khò peng-siuⁿ lāi ê mi̍h-kiāⁿ
Lí kóng chhàu-sng ê chhài bē-sái koh khǹg peng-siuⁿ?
Góa ê hó-liāu ná-ē chhàu-sng ·khì?
Lí kám bô khòaⁿ gín-á chia̍h kah gōa hoaⁿ-hí?
Jî-chhiáⁿ che sī góa ê peng-siuⁿ
Án-chóaⁿ ēng m̄-bián pa̍t-lâng kà-sī

Gín-á tōa-hàn liáu-āu hiáu-tit ti-un-pò-pún
Bô, khò in pē-bú ê chhiú-bóe sī bô kàu la̍p tiān-hùi
In ū-tang-sî-á siūⁿ-tio̍h ē ka-tī khì khui peng-siuⁿ
Kā góa ê chhìn-pn̄g khêng kóa chhoăi tàn-tiāu
Tān-sī góa kā in chhàng kah hó-sè hó-sè
Chá to̍h hām pa̍t ê chhài lām chò-hóe
In ta̍k-kang teh chia̍h mā m̄-bat hoat-kak
Jî-chhiáⁿ góa ê chhài-sek tōa-pān koh chheⁿ-chhau
Pún-lâi to̍h m̄-sī in só͘ kóng ê lah-sap-mi̍h

Chit-má in kóng he sī in ê peng-siuⁿ
Góa kóng he iû-goân sī góa ê peng-siuⁿ
Chiàu saⁿ-tǹg oan-ke sio-phah bô-liáu-sî
Hiān-chhú-sî chóng-sǹg hō͘-siong ū chi̍t-ê kiōng-sek:
Che sī lán ê peng-siuⁿ, lán tio̍h hó-hó-á khiā-khí


Góa sû-lūi khah chió, bûn-kù mā chin ki-chhó͘, si̍t-chāi bô-hoat ū it-poaⁿ sin-si cheng-liān ê giân-gí. Chóng ·sī sim-lāi ak-chak siūⁿ-beh siá ·chhut ·lâi.

Khòaⁿ chiok chē lâng o-ló 學測 chok-bûn tê-bo̍k, góa mā kám-kak nā-sī lūn chhòng-ì khak-si̍t chhut liáu bē-bái, m̄-koh Hôa-bûn kàu-io̍k kah khó-chhì to̍h-sī hō͘ lâng chin tò-tōaⁿ.

Ū-lâng kóng "sin peng-siuⁿ" ê ì-gī sī tùi sin seng-oa̍h ê goān-kéng. Góa to̍h teh siūⁿ, thiaⁿ-liáu sī chiâⁿ lo̍k-koan, m̄-koh nā-sī í-keng sit-khì sióng-siōng ê lêng-le̍k, kan-na ē-hiáu tòe si̍t-bîn-chiá kiâⁿ, án-ne sī beh án-chóaⁿ chiah hó ·neh?

7 Likes