Sin sî-tāi ê bāng-lō͘ kap sin ê siā-kau mûi-thé pêⁿ-tâi

Chòe-kīn Jack Dorsey it-ti̍t teh thui che pêⁿ-tâi hō chò "nostr" (GitHub, awesome-nostr). Góa ū teh chhì-iōng, sī chi̍t ê chin chán ê khài-liām: chiàⁿ khì tiong sim hòa ê bāng-lō͘ / siā-kau ke-si. Lí teh tòe ê lâng kap tòe lí ê lâng, lí teh pho͘ iā sī lí teh khòaⁿ ê mi̍h-kiāⁿ, bô tek-khak kóng tó chi̍t ê pêⁿ-tâi teh sú-iōng (chhiūⁿ FB, Twitter, IG téng), APP nā chi-oân che "nostr protocol", chu-liāu kap kháu-chō téng téng lóng chóng thong-iōng.

Góa ê nostr kháu-chō sī:

npub1092000naa0pahppvz502ls77n3aveuu7q9sycy2zapheja0h9tfsqnkdh0

Chí iàu sī chi-oân nostr ê bāng-chām / app / bāng-lō͘ ho̍k-bū, iōng chit ê kháu-chō tiō ē sái khòaⁿ tio̍h góa ê mi̍h-kiāⁿ.

Phì-lūn:

Che lóng sī bô kāng chi-oân nostr ê bāng-chām, lí nā tiám ji̍p khì khòaⁿ lóng kāng khoán sī góa ê kháu-chō.

Koh ū chhiú-ki-á app:

Nā beh khui chi̍t ê kháu-chō, bián teng-ji̍p, bián hō͘ lâng email, tiān-ōe, miâ, téng. Ti̍t-chiap "generate key" tō ū. nsec = lí ê bi̍t-bé, npub = hō͘ lâng chai ê kháu-chō.

Khòaⁿ ū lâng beh chhì khòaⁿ bô. Góa khòaⁿ 1-2 tang liáu, nostr khó-lêng kā Twitter, FB, IG lóng-chóng thâi-tiāu.

Lēng-gōa, in-ūi chit khoán kháu-chō bô hó kì, lán ū thang-á chò chi̍t ê khòaⁿ khí lâi sī tiān-phoe ê ID (miâ). Chit khoán miâ hō chó “NIP-05” miâ. Góa ê sī aiong@chiahpa.be. Só͘-í nā beh tī jīm-hô chi̍t ê nostr ê nńg-thé chhōe góa, iōng aiong@chiahpa.be tō ū. Nā ū iú-chì beh ka-kī ê @chiahpa.be NIP-05 hoan-gêng kâ kóng, hō͘ góa lí ê npub kap lí beh ài ê NIP-05. (e.g. bouboubou@chiahpa.be).

Góa mā kiàn-gī iōng chi̍t ê hō chò Alby ê Chrome ke-si. Iōng chit ê ke-si ū hoat-tō͘ iōng lí ê bi̍t-bé (nsec) chū-tōng teng-ji̍p bô kāng bāng-chām, koh ē hō͘ lí chi̍t ê Bitcoin Lightning chîⁿ-pau-á thang iōng.

6 Likes