#siochio相招 #地球圓邊4萬幾公里才開咱5萬外

#siochio相招 #地球圓邊4萬幾公里才開咱5萬外

感覺今有機會好主動去世界熟sāi有趣味ê人,ah 這半年 ùi 一開始看官方報名 ê Kibbutz(建國基礎單位 ê 農業庄)到發現著新--ê 是 Workaway這款(鬥相工換食困平台),若閣用 Coucher kah lâng chahchō 應該 ia̍h 真趣味,最近調查 se̍h 世界過10站上俗 ê 機票是5萬外--lah,俗俗--neh,地球圓邊4萬幾公里咱5萬幾 ê 價值 tio̍h 好解決--neh,若特別去地景商場看siàⁿ上無意義橫直在地人上清楚,博物館紀念點有理念店頭愛去著有影 ~

有興討論做伙來(nā bô góa kākī mā ēsài),目前有聯絡著 Efterskole(百年歷史教育運動所創立 ê 非升學制度一年、多年制 ê 青少年技才學校,佔10幾% in 國家學校--neh)、自然生態永續庄仔頭(當然咱台灣 ia̍h 有,攏來了解),ah mā ū tiàm Coucher téngkoân leh 看各地有趣味 ê 人,有影 ia̍h 發現講愛脫 matrix ê 各陣人/庄。

Tâioânlâng chhōe thâulō͘ - Taiwanese doing stuff that help - 台人出外生理浪流連交歇區 | #siochio相招 #地球圓邊4萬幾公里才開咱5萬外 感覺今有機會好主動去世界熟sāi有趣味ê人,ah 這半年 ùi 一開始看官...?

chrome_2023-09-14_09-06-22