Skeuomorph ē 翻譯

逐家好
我teh用tâi-gí寫一寡有關設計概念ê文章
拄tio̍h Skeuomorph 這个詞
伊有模仿ē意思, 我查tio̍h借形感覺袂䆀,敢會使講借形化?
抑是講逐家敢有較好ē音譯以外ē方式?

多謝逐家

ka-lêng

2 Likes

借形化 感覺號較正式ê term. 若是叫「模仿品」敢若咧共人供體,凡勢較無通。imo