Su-khó ê sî-chūn "bong ē-hâi", sái-chhia "ōaⁿ tóng" ê kóng-hoat

Chia ū 2 ê ēng-hoat siūⁿ-beh kā lia̍t-ūi chhéng-kàu:

  1. Lâng teh su-khó ê sî-chūn "bong ē-hâi" chit-ê tōng-chok, Tâi-gí kám ū te̍k-pia̍t ê tōng-sû teh kóng?

  2. Sái-chhia sî beh "ōaⁿ-tóng" án-chóaⁿ kóng? Che góa sī chiàu Hôa-kok-bûn 換檔 ti̍t-chiap liām, Tâi-gí kám-ū khah oa̍h-thiàu ê kóng-hoat? Nā ū ko-sok, ke-sok tóng chhiat-ōaⁿ ê kóng-hoat ē koh khah hó. To̍h-sī Eng-bûn "shift to high gears". Che sī góa teh hoan-e̍k tú ·tio̍h ·ê, goân phiⁿ bûn-kù sī kā thâu-náu pí chò ki-khì, su-khó ê sî-chūn chhiat káu ko-sok tóng. Só͘-í mā hoan-gêng thê-kiong biâu-siá ki-khì tī bô-kâng kiông-tō͘ chi-kan chhiat-ōaⁿ ê ēng-sû.

1 Likes

Kam-jī-tián siá tòng, KIP siá tóng. Góa siong-sìn Kam-jī-tián.

1 Likes

To-siā, khì chhiau-tio̍h Kam-jī-tián ê kái-soeh:

tòng 檔 chhiū ê miâ, i ê chhâ thang chòe bîn-chhn̂g.

Chóng ·sī iáu m̄-chai kám-ē ēng-lâi kóng "téng-kip", chhiat-ōaⁿ ê tōng-sû koh-sī ēng siáⁿ.
Khêng-kî-si̍t góa mā m̄-chai Hôa-kok-gí 檔 hông the̍h-lâi án-ne ēng ê in-toaⁿ. Nā-sī seng mài chhap 檔 chit-jī, kóng Tâi-gí ê lâng ē án-chóaⁿ kóng chit-ê chêng-kéng? (Bô-kāng téng-kip ê kiông-tō͘)

若是「to shift gears」,KIP用是「拍速phah-sok」。毋過我個人mā是習慣講「換檔」。

「檔」tsit字古早有三ê調:平(當小韻)、上(黨小韻)、去(譡小韻),所以tong、tóng、tòng攏會使得,KIP mā是上、去兩款音攏有收

1 Likes

To-siā!
Lēng-gōa góa tú-chiah chhiau tio̍h góa teh chhōe ê chit-ê ì-sù:

tòng 當 (1)阻止。 (2)停止ê機械。 (3)堪忍,支持。 (4)強弱分段ê開關段。

1 Likes

Phah it-sok, phah jī-sok án-ne

3 Likes

Ah著lah!想起來ah,我確實聽過ê是「換檔」(ex. 汝愛換檔無?)佮「拍n速」(ex. 我即馬拍二速。)按ne。

「拍速」較罕爾聽著。

2 Likes

Chit kù goán ûn-ná sī kóng phah-sok. Pí-lû-kóng "Kám ài phah-sok--ah?"

"Ōaⁿ-tòng" tian-tò m̄ bat thiaⁿ.

2 Likes

Chit-má lóng nó͘-khu-lá-chih, hán-tı̍t koh ài phah-sok ah.

1 Likes

Chìn(thòe)-sok, phah-sok, lońg ē-sái.
Chìn it sok, lī sok, saⁿ sok...
Phah it sok, lī sok, saⁿ sok...
Mā ē-sái tùi sì-sok thòe saⁿ sok, lī-sok, It-sok.

Gún lóng an-ne kóng, bô lâng lih "oāⁿ-tóng". Chi-ná-gír lâi--ê.

3 Likes