Ta̍h pa̍t-ūi kopi ê bûn, chòe āu hit-tōaⁿ jī-thé ná ē piàn kah chiok kî-koài?

Góa tú-chiah tah tī Bûn-ha̍k ê tiâⁿ: aQ 正傳
Chhiáⁿ pang-bâng khòaⁿ sī tio̍h án-chóaⁿ siu-kài.
Ló͘-la̍t!

lí siá == tī hia só͘-tì.

"chhiūⁿ án-ne."
"=="

chhiūⁿ án-ne.

To-siā!
Khòaⁿ--khí-lâi, "--" kap "==" lóng bē-sái chhut-hiān tī bûn-chiuⁿ lāi.

1-chōa ê thâu chiah ē. M̄-sī thâu tō bōe iàu-kín.

Liáu-kái. Án-ne góa tō hóng-sim ah.